Super User

Super User

czwartek, 20 wrzesień 2018 16:09

Firma

W celu świadczenia usług publicznych w dziedzinie gospodarki odpadam w ramach zadań własnych gmin wchodzących w skład
Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami
w dniu 7 grudnia 2009r. Związek powołał spółkę pod firmą:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie Wspólników
Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami
Wojciech Ogłuszka - Przewodniczący ZW
Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Członek ZW
Zbigniew Włodkowski - Członek ZW

Rada Nadzorcza:
Józef Karpiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Markowski - Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd:
Mariusz Piasecki - Prezes Zarządu

 

Dane rejestrowe spółki:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN

czwartek, 20 wrzesień 2018 14:14

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania FAQ

 

W jakim celu zbudowany został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie?
Zadaniem zakładu jest odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z północnej części regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Do zakładu trafiają odpady z terenu 12 mazurskich gmin (gmina Banie Mazurskie, gmina Budry, gmina i miasto Giżycko, gmina Kruklanki, gmina Miłki, gmina i miasto Orzysz, gmina Pozezdrze, gmina i miasto Ryn, gmina Srokowo, gmina i miasto Węgorzewo oraz gmina Wydminy). ZUOK Spytkowo pełni funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zakład jest ważnym elementem kompleksowej gospodarki odpadami, zgodnej ze współczesnymi wymogami, wdrażanymi w Unii Europejskiej. Zakład został uruchomiony w październiku 2013 r.

 

Jak zbudowany jest zakład?
Zakład powstał na gruntach sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka.
Na obszarze 6,25 ha stanęły zakładowe budynki i urządzenia najlepszej dostępnej technologii.
Zakład w Spytkowie jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie, dostępne w branży gospodarki odpadami (BAT). Największą budowlą jest hala sortowni odpadów, z zainstalowaną najnowocześniejszą obecnie linią technologiczną. Drugą, bardzo ważną sekcją zakładu w Spytkowie jest kompostownia. Zakład posiada też segment do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazyny: do czasowego przechowywania eternitu oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Eternit jest przekazywany do unieszkodliwienia, zaś elektroodpady do recyklingu.  
Obszarowo największą część zakładu stanowi kwatera składowiskowa o powierzchni 2,6 ha i pojemności ok. 400 tys. m3, gdzie trafiają te odpady, które nie nadają się do przetworzenia i powtórnego wykorzystania.

 

Co się dzieje z odpadami w ZUOK Spytkowo?
Przyjęte w Spytkowie odpady komunalne kierowane są do hali sortowni, gdzie oddziela się surowce wtórne (takie jak: szkło, papier, butelki PET, chemia gospodarcza, opakowania wielomateriałowe, metale żelazne oraz nieżelazne) frakcję mineralną, frakcję organiczną oraz tzw. balast. Wyselekcjonowane surowce są magazynowane w boksach, a następnie przekazywane recyklerom. Frakcja mineralna kierowana jest na kwaterę składowiskową. Natomiast frakcję organiczną stabilizujemy pod względem biologicznym, wytwarzając bezpieczny dla środowiska kompost.

 

Na czym polega kompostowanie?
Proces ten przebiega w kilku etapach. Gałęzie, suche liście, resztki żywności, mokry papier są rozdrabniane i mieszane na placu, po czym poddawane procesom redukcji w modułach intensywnego kompostowania. Warunki panujące w kompostowni takie jak: odpowiednia temperatura, wilgotność, dostęp tlenu przyspieszają procesy tlenowego rozkładu materii organicznej, odbywające się z udziałem bakterii. Po dwóch tygodniach odpady są umieszczane w pryzmach, aby przejść trwający sześć tygodni proces dojrzewania kompostu. W ten sposób powstaje tzw. stabilizat kompostowy, który może być wykorzystany gospodarczo w zakładzie oraz poza nim np. do rekultywacji zamykanych składowisk odpadów. Istnienie kompostowni ogranicza produkcję szkodliwego metanu. Ten cieplarniany gaz jest produktem rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych, zachodzącego w przypadku gromadzenia frakcji organicznej na składowisku odpadów.

 

W jakim stopniu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, jako regionalna instalacja gospodarki odpadami, rozwiązał "problem śmieciowy"?
Teraz odpady z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami nie trafiają na gminne wysypiska odpadów, ale do nowoczesnego zakładu, gdzie większość odpadów jest kierowana do odzysku i recyklingu. Stosunkowo niewielka część odpadów trafia na kwaterę składowiskową. Funkcjonujący poprzednio system gospodarowania odpadami nie sprawdził się ze względu na lawinowy przyrost kłopotliwych pozostałości cywilizacyjnych oraz brak możliwości ograniczenia ich strumienia poddawanego składowaniu, poprzez segregację oraz recykling. Rosnące hałdy odpadów w każdej gminie były szczególnie kłopotliwe w przypadku turystycznego regionu mazurskiego, stwarzając jednocześnie wysokie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Likwidacja i rekultywacja tych punktów składowania, z jednoczesnym utworzeniem centralnej dla całego regionu instalacji, jest w tej chwili najlepszym rozwiązaniem problemu, spełniającym jednocześnie surowe wymogi normatywne Unii Europejskiej. ZUOK Spytkowo przyjmuje odpady od około 100 tys. mieszkańców. W sezonie turystycznym liczba ta znacząco się powiększa. Moce przerobowe zakładu są większe - instalacja jest przygotowana do obsługiwania 150-tysięcznej populacji.

 

Czy to prawda, że odpady segregowane w domach są powtórne mieszane w ZUOK Spytkowo?
Jest dokładnie na odwrót. Odpady w zakładzie nie są mieszane, ale rozdzielane. Sortownia została wyposażona w dwa ciągi technologiczne. Na pierwszą linię trafiają odpady, które nie są zebrane selektywnie - tutaj możemy oddzielić frakcję organiczną oraz inne zanieczyszczenia.  Druga linia przyjmuje frakcję opakowaniową, pozbawioną zanieczyszczeń organicznych, popiołów itd. Obecnie 3,5 procent z całej masy odpadów trafiających do zakładu jest kwalifikowanych jako "suche". Znaczny odsetek odpadów nie uzyskuje tego miana, ze względu na zbyt dużą ilość zanieczyszczeń. W związku z tym druga linia technologiczna jest uruchamiana rzadziej niż pierwsza.

 

Dlaczego regionalną instalację gospodarki odpadami, jaką jest zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ulokowano właśnie w Spytkowie?
Na lokalizację zakładu w Spytkowie koło Giżycka wpłynęły zdecydowanie trzy czynniki. Po pierwsze - jest to miejsce położone centralnie względem gmin, tworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami, co jest najkorzystniejsze pod względem kosztów transportu odpadów. Po drugie - warunki geologiczne tego obszaru eliminują przedostanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do zbiorników wód podziemnych. Po trzecie - przez 30 lat funkcjonowało tutaj lokalne składowisko odpadów dla Giżycka i okolic, więc regionalna instalacja odpadowa nie będzie absorbowała jakiegoś nowego, "czystego" obszaru, wykorzystując taki, który już był podobnie eksploatowany.

 

Czy zakład w Spytkowie jest bezpieczny dla środowiska naturalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich?
Specjalistyczne badania naukowe potwierdziły, że lokalizacja zakładu w Spytkowie nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Pod kątem analizy zagrożeń dla środowiska wykonane zostały szczegółowe badania hydrologiczne (wód powierzchniowych), hydrogeologiczne (wód podziemnych) oraz geologiczno-inżynieryjne (struktury gruntu). Badano również, czy może zostać skażone powietrze i przekroczone normy hałasu. Wyniki tych badań były pozytywne i zostały zweryfikowane bez zastrzeżeń przez wojewódzkie służby ochrony przyrody oraz inspekcję sanitarno-epidemiologiczną.
Dokładne rozpoznanie hydrogeologiczne stwierdziło, że pod obszarem lokalizacji zakładu znajduje się naturalna warstwa nieprzepuszczalnych glin o grubości powyżej 25 m. Pomimo tego pod kwaterą składowiskową została ułożona warstwa mineralna glin i dodatkowo twardej i grubej folii - najlepsza obecnie technologia, zapewniająca całkowitą szczelność składowiska. Natomiast woda ze składowiska jest kierowana do zbiornika na odcieki, skąd przewożona jest do oczyszczalni ścieków lub powtórnie recyrkulowana na składowisko do odparowania.  
Dodatkowe kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdziły prawidłowe zrealizowanie budowy ZUOK Spytkowo, zgodne z surowymi normami środowiskowymi.