wtorek, 08 październik 2019 09:06

Sprzedaż Surowców Październik

Napisał


Zaproszenie do składania oferty cenowej


 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze zapytania o cenę pn.:
„Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych”
Opis:
Przedmiotem oferty jest zakup i odbiór od Spółki surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej:1. Opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 15 01 01
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 75 Mg /słownie: siedemdziesiąt pięć ton/
Materiał zbelowany.

2. Opakowania z papieru i tektury (frakcja selektywna) – kod odpadu 15 01 01
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi z frakcji selektywnej.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 50 Mg /słownie: pięćdziesiąt ton/
Materiał zbelowany.

3. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET transparent) – kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

4. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET mix) – kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

5. Opakowania z tworzyw sztucznych (plastik twardy) – kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

6. Opakowania z tworzyw sztucznych (chemia gosp) – kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

7. Opakowania z metali (puszka stalowa) – kod 15 01 04
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok 30 Mg /słownie: trzydzieści ton/
Materiał nie jest zbelowany.


W celu realizacji zamówienia należy wypełnić Formularz Ofertowy według załączonego wzoru.

Surowce przeznaczone do sprzedaży są składowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. w miejscowości Spytkowo 69, 11-500 Giżycko. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jak najwyższa z zaoferowanych cena każdego surowca oddzielnie.

Z wyłonionym Wykonawcą Spółka podpisze umowę ramową według załączonego wzoru.

Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2019r. do godziny 10.00
 w formie pisemnej (list) lub elektronicznie via e-mailem.

Miejsce i sposoby składania ofert:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. ,
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy z podaną cenę (wartością) netto za tonę wystawionego na sprzedaż przez Spółkę danego surowca.

Termin związania ofertą: 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Termin odbioru surowców:  w ciągu trzech tygodni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu od Spółki informacji o wyborze Państwa oferty cenowej jako najkorzystniejszej.

Dodatkowe warunki:
- Spółka oczekuje od odbiorcy surowców wtórnych deklaracji o przekazaniu dokumentów:
DPO, DPR.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny - art. 701 i nast.
(Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz na zasadach ustalonych jednolicie
dla wszystkich oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego
postępowania bez podania przyczyny.

Umowa

Formularz