wtorek, 29 październik 2019 09:17

Roboty remontowe i renowacyjne - ogłoszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2726/2/2019

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Roboty remontowe i renowacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29-10-2019 pod numerem: 615914-N-2019.

Termin składania ofert 13-11-2019 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogłoszenie

SIWZ_odt

SIWZ_pdf

załącznik_nr_5

załącznik_IBP_mapa

IBP_ZUOK_Spytkowo

Procedura_dzialan_prewencyjnych