wtorek, 05 listopad 2019 07:45

Kompleksowe ubezpieczenie ZUOK Spytkowo - udzielenie zamówienia

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2718/2019

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Kompleksowe ubezpieczenie ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2019-11-04 pod numerem: 510236480-N-2019

Pobierz:
Ogloszenie