wtorek, 26 listopad 2019 07:39

Roboty remontowe i renowacyjne - wybór oferty

Napisane przez Joanna Kłoczko

Wybór najkorzystniejszej oferty - roboty remontowe i renowacyjne

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego - 2726/2/2019

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą Roboty remontowe i renowacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – dalej ustawa Pzp) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty remontowe i renowacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., wybrano najkorzystniejszą ofertę.


Wybór najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 firmy:
Spec-Bud Kuś Krystian
ul. Szkolna 1/7
11-700 Mrągowo

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza według kryteriów wskazanych w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Spec-Bud Kuś Krystian
ul. Szkolna 1/7
11-700 Mrągowo

Oferta nr 2:
EMbudownictwo Zbigniew Miller
ul. Górna 3B/14
11-400 Kętrzyn

Punktacja:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena”
80 %

Liczba pkt w kryterium „organizacja pracy
20 %

Łączna ilość punktów

1

Spec-Bud Kuś Krystian
ul. Szkolna 1/7
11-700 Mrągowo


69,13

20

89,13

2

EMbudownictwo Zbigniew Miller
ul. Górna 3B/14
11-400 Kętrzyn

80,00

0

80,00

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.