środa, 27 listopad 2019 09:56

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów - przekazanie ogłoszenia

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.11.2019r., któremu nadano numer referencyjny: 2019-165458.

Identyfikator postępowania: 3fa97350-ec1a-45f3-9e10-8a38e9545f90

Pobierz:
Klucz_publiczny

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.12.2019r. pod numerem: 2019/S 232-569325.

Termin składania ofert: 10.01.2020r. godz. 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Przekazane_ogloszenie

Ogloszenie

SIWZ_odt

SIWZ_pdf

Edytowana_wersja_formularza_JEDZ

Formularz_JEDZ_pdf

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ_ESPD: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd

Instrukcja wypełniania JEDZ: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf