wtorek, 03 grudzień 2019 07:21

Roboty remontowe i renowacyjne - udzielenie zamówienia

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2726/2/2019

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Roboty remontowe i renowacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2019-12-03 pod numerem: 510262118-N-2019.

Pobierz:
Ogloszenie