wtorek, 07 styczeń 2020 12:35

Dostawa paliw - ogłoszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - dostawa paliw

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2722/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą Dostawa paliw do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07-01-2020 pod numerem 500740-N-2020

Termin składania ofert 15.01.2020 godzina 12:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogłoszenie

SIWZ_pdf

SIWZ_odt