piątek, 10 styczeń 2020 12:47

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów - unieważnienie postepowania

Napisane przez Joanna Kłoczko

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów - unieważnienie postępowania

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2721/2019

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: ,,Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 oraz 19 05 01"

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 oraz 19 05 01"

przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.01.2020r. pod numerem 2020-004404 zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

U z a s a d n i e n i e
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Ogloszenie