wtorek, 28 styczeń 2020 12:19

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów - przekazanie ogłoszenia

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.01.2020r., któremu nadano numer referencyjny: 2020-012908

Identyfikator postępowania: fca6faec-c2d9-4f75-871e-e29a663bcae4

Pobierz:
Klucz_publiczny

Ogłoszenie Opublikowane

siwz.doc

siwz.pdf