środa, 19 luty 2020 12:15

Dostawa olei i smarów - ogłoszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - dostawa olei i smarów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2722/1/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą Dostawa olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19-02-2020 pod numerem 514360-N-2020.

Termin składania ofert 02.03.2020 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:
Ogloszenie
SIWZ_odt
SIWZ_pdf

Pytania i odpowiedzi

2722/1/2020/Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza zakup olejów w trybie zawieszonego poboru akcyzy (dotyczy olejów przekładniowych)?
Odpowiedź 2722/1/2020/ Pytanie 1
Zamawiający nie dopuszcza zakupu olejów w trybie zawieszonego poboru akcyzy.

2722/1/2020/Pytanie 2
Prosimy o podanie pojemności opakowań dla asortymentu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 2722/1/2020/ Pytanie 2

Zamawiający nie wymaga konkretnych opakowań na poszczególne oleje, smary, z wyjątkiem pozycji 14, 15 części II SIWZ.