wtorek, 17 marzec 2020 07:14

Odbiór i zagospodarowanie odpadów - unieważnienie część 1,2,3,5,6

Napisane przez Joanna Kłoczko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2727/2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

CZĘŚĆ 2
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawiadamia się o unieważnieniu części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2020r. pod numerem 518011-N-2020.

Postępowanie w części 2 zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

U z a s a d n i e n i e
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ 1, 3, 5, 6
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), zawiadamia się o unieważnieniu części 1, 3, 5, 6 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2020r. pod numerem 518011-N-2020.

Postępowanie w części 1, 3, 5, 6 zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

U z a s a d n i e n i e
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Pobierz
Ogloszenie