piątek, 20 marzec 2020 07:46

Odbiór i zagospodarowanie odpadów - wybór oferty część 4

Napisane przez Joanna Kłoczko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2727/2020

Powiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Część 4

Wybór najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 firmy:
F.H.U. ,,Natura” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza według kryteriów wskazanych w SIWZ

 W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
Oferta nr 4:
F.H.U. ,,Natura” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

Punktacja:
Numer ofert 4, firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: F.H.U. ,,Natura" Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz, Liczba pkt w kryterium cena 100% - 100%, Łączna ilość punktów 100 pkt.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.