piątek, 20 marzec 2020 09:22

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i pozostałych - ogłoszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - odbiór i zagospodarowanie odpadów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-03-2020 pod numerem 525455-N-2020

Termin składania ofert 31.03.2020 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogloszenie

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

Zmiana_ogloszenia_2020_03_20      Link do ogłoszenia o zmianie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0c414e8f-f29c-49e0-b91c-5e423ec23823

Pytania i odpowiedzi

2727/2/2020/Pytanie 1
Proszę o przesłanie zdjęć odpadów z części 2 oraz części 3 zapytania.
Odpowiedź 2727/2/2020/Pytanie 1
Zamawiający nie załącza zdjęć ze względu na to, że w zamówieniu ujęta jest część odpadów które sukcesywnie będą dowożone do zakładu.
Zamawiający informuje, że opony magazynowane są na otwartej powierzchni.
Odpady z części 3 przechowywane są w kontenerze na odpady niebezpieczne.
Zamawiający posegreguje je i rozdzieli na palety wg. wskazówek Wykonawcy.

 

2727/2/2020/Pytanie 2
Czy odpady z części 2:
16 01 03 - Zużyte opony w ilości do 50 Mg; to opony samochodowe czy innego typu? Jeżeli innego, proszę o określenie jakiego.
Odpowiedź 2727/2/2020/Pytanie 2
Zamawiający informuję, że są to opony głównie samochodowe z domieszką ok. 10% opon ciężarowych i rolniczych.