piątek, 20 marzec 2020 13:37

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji energetycznej - przekazane ogłoszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.03.2020r., któremu nadano numer referencyjny: 2020-039687

Identyfikator postępowania: cc87e3eb-d9d5-4769-bb03-a1bd215b9f49

Pobierz:

Przekazane_ogloszenie

Ogloszenie

SIWZ_pdf

SIWZ_doc

Klucz_publiczny