piątek, 20 marzec 2020 13:37

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji energetycznej - przekazane ogłoszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.03.2020r., któremu nadano numer referencyjny: 2020-039687

Identyfikator postępowania: cc87e3eb-d9d5-4769-bb03-a1bd215b9f49

Pobierz:

Przekazane_ogloszenie

Ogloszenie

SIWZ_pdf

SIWZ_doc

Klucz_publiczny

Udzielenie zamówienia - 07.07.2020
Pobierz:
Ogloszenie_udzielenie_zamowienia

Wybór oferty - 16.06.2020

Pobierz:
Wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 25.05.2020r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Uwaga !!!

Zmiana terminu składania ofert: 25.05.2020 godzina 12:00

Pobierz:
ogloszenie_2020_05_08

Pobierz:
ogloszenie_opublikowane

Pobierz:
ogloszenie

Pobierz:
ogloszenie_opublikowane

Pytania i odpowiedzi

2721/2/2020/Pytanie 1
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Zamawiający w powyższym warunku udziału w postępowaniu nie dodał, że podmiot z którym wykonawca będzie miał zawartą umowę może posiadać inne pozwolenia na gospodarowanie odpadami 191212, dlatego należy to doprecyzować.

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 1
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
Część 1, Część 2, Część 3:
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.

Część 4, Część 5, Część 6, Część 7, Część 8:
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub umowę z podmiotem posiadającym pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku odbieranego rodzaju odpadu lub inne pozwolenie zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.

2721/2/2020/Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie sposobu punktacji Część 1, Część 2, Część 3 – 2. Procent odpadów do recyklingu – 40%. Odpady stanowiące przedmiot zamówienia w części 1, 2, 3, stanowi – preRDF (nie zawierający frakcji organicznej ani surowców) zwyczajowy używany jest do produkcji paliwa alternatywnego, który nie stanowi procesu recyklingu lecz proces odzysku. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje poddanie 40% masy odebranych odpadu procesom recyklingu? A jeśli tak to jakie to miały być procesy?
Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 2
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:
Punkt 18.

Część 1, Część 2, Część 3

Otrzymuje brzmienie:
Cena - 100 %
Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

                              Wartość oferty najtańszej (brutto)

Ocena oferty X = ….................................................. x 100

                              Wartość oferty ocenianej (brutto)

Jeżeli zaoferowana przez danego Wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści SIWZ i ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

2721/2/2020/Pytanie 3
Jak należy prawidłowo rozumieć użycie zwrotu „w sposób ciągły”  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12? Czy zwrot ma odnosić się do sukcesywnego i stałego odbioru opadu o kodzie 19 12 12, a nie jednorazowego odbioru? Czy zwrot ten należy inaczej? Jeżeli tak, to jak należy go rozumieć

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 3
Przez określenie „w sposób ciągły” należy rozumieć stałe, sukcesywne odbieranie odpadów w ilościach zgodnych z wysyłanymi przez Zamawiającego dyspozycjami odbioru.

2721/2/2020/Pytanie 4
§ 3 ust. 6 w ocenie Pytającego, aby umowa była spójna do tego zapisu proponuje się dodanie: „oraz brak usunięcia skutków nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Zamawiającego z obowiązku określonego w § 5 ust. 1.”

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 4
Zamawiający zmienia zapisy siwz:
§ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy). Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń oraz brak usunięcia skutków nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę po uprzednim skorzystaniu przez Zamawiającego z obowiązku określonego w § 5 ust. 1.”


2721/2/2020/Pytanie 5
W  § 4 ust. 2 Pytający proponuje dodanie zmianę zapisu, wg którego cały ust. 2 przyjmie brzmienie: Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem usługi stanowiącej przedmiot umowy Podwykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego, poprzez zgłoszenie podwykonawcy  pisemnie lub mailem. Zgłoszenie powinno zawierać dane podwykonawcy oraz niezbędne do wykonania zamówienia decyzje podwykonawcy. Zamawiający zatwierdza mailem podwykonawcę niezwłocznie po sprawdzeniu dokumentów. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne działanie.

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 5
Zamawiający zmienia zapisy siwz:
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem usługi stanowiącej przedmiot umowy Podwykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego, poprzez zgłoszenie podwykonawcy  pisemnie lub mailem. Zgłoszenie powinno zawierać dane podwykonawcy oraz niezbędne do wykonania zamówienia decyzje podwykonawcy. Zamawiający zatwierdza mailem podwykonawcę niezwłocznie po sprawdzeniu dokumentów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne działanie”.

2721/2/2020/Pytanie 6
W  § 5 ust. 1 Pytający proponuje zmianę zapisu poprzez wydłużenie terminu z 24 h do 3 dni.

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 6
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.


2721/2/2020/Pytanie 7
W § 5 ust. 1  Pytający proponuje zmianę ostatniego zdania w tym ustępie na W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o którym mowa w § 3 ust.7 i naliczenia mu kar umownych. Taki zapis pozwoli na zachowanie spójności w umowie i przysługujących praw Zamawiającemu.

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 7
Zamawiający utrzymuje zapisy siwz.


2721/2/2020/Pytanie 8
W § 5 ust. 3 Pytający proponuje zmianę zapisu na Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy są dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk z zagospodarowanego odpadu oraz zatwierdzona podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę w systemie BDO karta przekazania odpadu.

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 8
Zamawiający zmienia zapisy siwz:
§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony. Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk i/lub recykling z zagospodarowanego odpadu oraz potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę karty przekazania odpadu w systemie BDO stanowić będą podstawę do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego”.

2721/2/2020/Pytanie 9
Albowiem obowiązuje elektroniczny system tym samy bezprzedmiotowe jest dodatkowe drukowa-nie i podpisywanie KPO, podczas gdy Dostawca, Odbiorca oraz Transportujący muszą potwierdzić informacje w systemie BDO. Tym samym również należałoby odstąpić od podpisywania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 9
Zamawiający utrzymuje zapisy siwz.


2721/2/2020/Pytanie 10
W § 7 ust. 3 Pytający proponuje usunięcie tego zapisu.  

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 10
 Zamawiający utrzymuje zapisy siwz.


2721/2/2020/Pytanie 11
W § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b  Pytający proponuje usunięcie tego zapisu.   

Odpowiedź 2721/2/2020/Pytanie 11
Zamawiający utrzymuje zapisy siwz.