piątek, 20 marzec 2020 13:55

Dostawa olei i smarów - wybór oferty

Napisane przez Joanna Kłoczko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2722/1/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 firmy:
SPECOL Sp. z o.o. ul. Kluczborska 31, 41-508 Chorzów

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza według kryterium wskazanym w SIWZ

 W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
Oferta nr 1:
SPECOL Sp. z o.o. ul. Kluczborska 31, 41-508 Chorzów

Oferta nr 2:
FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Oferta nr 3:
UPROMEX Sp. z o.o., ul. Jesionowa 3, 86-065 Lochowo

Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Romuald Godziniec, ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk

Oferta nr 5:
PHU PAL-GAZ Łukasz Biłyk, ul. Wodna 9B, 11-612 Kruklanki

Punktacja:

Oferta nr 1, Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: SPECOL Sp. z o.o., ul. Kluczborska 31, 41-508 Chorzów, liczba pkt w kryterium ,,cena" 100% - 100%, łączna ilość punktów - 100 pkt

Oferta nr 2, Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice,liczba pkt w kryterium ,,cena" 100% - 99%, łączna ilość punktów - 99 pkt

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.