środa, 22 kwiecień 2020 09:25

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych - przekazane ogloszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2723/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.04.2020r., któremu nadano numer referencyjny: 2020-052527

Identyfikator postępowania: f4aaaa8d-6124-4ecc-be7c-9295eae06b59

Pobierz:
Przekazane_ogloszenie

Klucz_publiczny

Ogloszenie_opublikowane

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

JEDZ_doc

JEDZ_pdf