środa, 06 maj 2020 09:03

Frakcja energetyczna - wolna ręka - udzielenie zamówienia

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/4/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 1 000 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi.

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Podstawa prawna zastosowania trybu art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2020-05-06 pod numerem: 2020/S 088-210650.

Pobierz:
ogloszenie