piątek, 22 maj 2020 12:10

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - wolna ręka - udzielenie zamówienia

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2020/Wr

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie: 20 01 35* -  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki w ilości do 25 Mg poprzez ich odzysk i/lub unieszkodliwienie.

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Podstawa prawna zastosowania trybu art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2020-05-22 pod numerem: 510088881-N-2020

Pobierz:
ogloszenie