piątek, 11 wrzesień 2020 11:30

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Napisała

Przetarg nieograniczony na usługę: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/3/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.09.2020 roku.

Identyfikator postępowania: b8d393df-7574-42e8-9677-1813ef912d6f

Pobierz:

Ogloszenie_przekazane

Ogloszenie_opublikowane

SIWZ_pdf

SIWZ_doc

JEDZ_pdf

JEDZ_doc

Klucz_publiczny

Informacja z otwarcia ofert - 27.10.2020r.

Pobierz:

Zestawienie_ofert

Wybór oferty - 20.11.2020r.

Pobierz:

Informacja_o_wyborze_oferty


Pytania i odpowiedzi

2721/3/2020/Pytanie 1
Czy odpady będą oddawane w formie zbelowanej czy luzem? Jeśli odpady będą w formie belowanej to czy całość wolumenu przetargowego może zostać odebrana w formie zbelowanej?
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 1
Patrz siwz – opis przedmiotu zamówienia.

2721/2020/Pytanie 2
Czy odpady można odbierać naczepami typu ruchoma podłoga lub firanka?
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 2
Naczepami typu ruchoma podłoga lub firanka można odebrać odpady z części 1, 2, 3, 4.
Naczepami typu ruchoma podłoga można odebrać odpady z części 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

2721/3/2020/ Pytanie 3
Proszę o podanie minimalnej gwarantowanej wagi załadunków odpadów oraz szacunkowej średniej wagi ładunków dla standardowych naczep typu ruchoma podłoga luba firanka.
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 3
Biorąc pod uwagę 12 ostatnich załadunków poszczególnych frakcji odpadów:
Dla części 1, 2, 3, 4:
Średnia waga załadunku: 22,11 Mg
Minimalna waga załadunku: 20,24 Mg

Dla części 5, 6, 7, 8:
Średnia waga załadunku: 19,91 Mg
Minimalna waga załadunku: 17,38 Mg

Dla części 9, 10, 11, 12:
Średnia waga załadunku: 18,93 Mg
Minimalna waga załadunku: 16,10 Mg

 2721/3/2020/Pytanie 4
Proszę o określenie minimalnej wagi odpadów, jaka zostanie przekazana odbierającemu w okresie obowiązywania zamówienia.
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 4
W III kwartale 2020 roku odbiory kształtowały się następująco:
część 1, 2, 3, 4: 1387,76 Mg
część 5, 6, 7, 8: 1946,78 Mg
część 9, 10, 11, 12: 346,52 Mg

Zamawiający ze względu na dużą sezonowość nie gwarantuje, że odbiory w kolejnych kwartałach będą podobne.

2721/3/2020/Pytanie 5
Czy zlecaliście Państwa badania odpadu sprawdzające jego podstawowe parametry względem zagospodarowania na paliwo alternatywne, jeśli tak to proszę o udostępnienie takich badań.
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 5
Zamawiający nie posiada badań.

2721/3/2020/Pytanie 6
Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów.
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 6
Zdjęcia poglądowe:
Pobierz

2721/3/2020/Pytanie 7
Proszę o informację na temat średniego przewidywanego tygodniowego zapotrzebowania na odbiory (ile transportów)?
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 7
Patrz siwz – opis przedmiotu zamówienia.

2721/3/2020/Pytanie 8
Czy odpady podczas procesu przetwarzania na Państwa instalacji przechodzą przez separatory metali żelaznych i kolorowych?
Odpowiedź 2721/3/2020/Pytanie 8
Patrz siwz – opis przedmiotu zamówienia.