piątek, 11 wrzesień 2020 11:30

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Napisała

Przetarg nieograniczony na usługę: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/3/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.09.2020 roku.

Identyfikator postępowania: b8d393df-7574-42e8-9677-1813ef912d6f

Pobierz:

Ogloszenie_przekazane

Ogloszenie_opublikowane

SIWZ_pdf

SIWZ_doc

JEDZ_pdf

JEDZ_doc

Klucz_publiczny