środa, 14 lipiec 2021 05:12

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Napisane przez Joanna Kłoczko

Zaproszenie

Do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Budowa PSZOK w Giżycku Etap I”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.

 Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dna 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie obiektu nr 7 (plac edukacyjno – wystawowy) wraz z infrastrukturą mu towarzyszącą – I etap PSZOK Giżycko na działce według ewidencji gruntów nr 1215/1 obręb 2, w oparciu o dokumentację i prawomocną decyzję nr 405/2020 z 21 sierpień 2020 roku Starosty Giżyckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie:

 1. a) obiektu nr 7 (plac edukacyjno – wystawowy)
 2. b) kanalizacja deszczowa (w obrębie obiektu)

Zadaniem firmy wykonującej usługę budowy PSZOK I Etap, będzie również wykonanie wpustu deszczowego o oznaczeniu W9 w taki sposób, by było możliwe jego połączenie z siecią deszczową w obrębie realizowanego zamówienia. Patrz rysunek – załącznik. 

 1. c) kanalizacja sanitarna (przyłącze do obiektu nr 1)
 2. d) wodociąg (przyłącze do obiektu nr 1)
 3. e) sieć energetyczna (przyłącze do obiektu nr 1)
 4. f) oświetlenie zewnętrzne placu

Zadaniem firmy wykonującej usługę budowy PSZOK I Etap, wykonanie trzech lamp ulicznych na terenie obiektu nr 7 i połączenie ich z zegarem astronomicznym sterującym oświetleniem, który należy umieścić w obudowie przy obiekcie nr 1 (przy zakończeniu przyłącza energetycznego). Zamawiający wymaga zainstalowania lamp z panelem solarnym. Rozwiązanie te ma umożliwić zasilanie lampy z dwóch źródeł energii (słonecznej i konwencjonalnej). Po pełnym naładowaniu ze światła słonecznego ma pracować przez min. 3 noce.

 1. g) obiekt nr 5 (zjazd na działkę)
 2. h) monitoring

Zadaniem firmy wykonującej usługę budowy PSZOK I Etap, będzie wykonanie instalacji CCTV na obu słupach oświetleniowych umożliwiających późniejsze zainstalowanie kamer

Patrz rysunek – załącznik.

 1. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • przedmiar robót

 W ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru:

 • dokona weryfikacji dokumentacji projektowej pod względem kompletności, poprawności i zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • będzie reprezentował Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • dokona sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych oraz stosowanych materiałów i zaopiniuje propozycje zamienne;
 • odbierze roboty budowlane w terminie uzgodnionym z wykonawcą i zamawiającym;
 • potwierdzi usunięcia ewentualnych wad;
 • zweryfikuje pod kątem merytorycznym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez wykonawcę robót:
 • wykonanie wszelkich czynności związanych z realizacja zamówienia wymaganych przez przepisy prawa.

4. Termin wykonania zamówienia.

 Okres realizacji zamówienia trwać będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych. Szacunkowy okres zakończenia I etapu budowy- koniec grudnia 2021r.

5. Miejsce wykonania zamówienia

 PSZOK Giżycko, ul. Wileńska, działka nr 1215/1 obręb 2.

6. Informacje dotyczące oferty.

 Ofertę należy przedłożyć do dnia 19.07.2021 r.  w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kryteria oceny ofert: cena 100%.

Oferta powinna zawiera: ryczałtową miesięczną stawkę za pełnienie funkcji inspektora nadzorem wraz z wszelkimi kosztami (tj. dojazd, nocleg)

Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach usług  nadzorowania obiektów przeznaczonych do ochrony środowiska – wymaga się wykonania min. 1 usługi.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Informacje dodatkowe.

 Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 523 413 008

8. Załączniki.

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

3. Badania_geologiczne_2020

4. Badania geologiczne_2021

5. PB_BD_XXV

6. PB_BE_XVI_XVII_XXIII

7. PB_BE_XVI_XVII_XXIII

8. Plan_zagospodarowania_terenu_A0

9. Plan_zagospodarowania_terenu_Etap_I

10. Pozwolenie_na_budowe

11. Przedmiar_BD

12. Przedmiar_BE

13. Przedmiar_BS

14. STWIOR_BB

15. STWIOR_BD

16. STWIOR_BE_instalacja_CCTV

17. STWIOR_BE_instalacja_elektryczna_wew

18. STWIOR_BE_instalacja_elektryczna_zew

19. STWIOR_BE_instalacja_fotowoltaiczna

20. STWIOR_BE_instalacja_teletechniczna

21. STWIOR_BE_linie_kablowe

22. STWIOR_BS

23. Zmiany_projektowe

24. Zmiany_projektowe_rozwiazania_szczegolowe_dot_UWAGA_1