Home Zamówienia Usługa odbioru i dalszego zagospoadarowania odpadów - ogłoszenie
Usługa odbioru i dalszego zagospoadarowania odpadów - ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kłoczko   
poniedziałek, 19 lutego 2018 11:17

Ogłoszenie - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2721/2018

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.02.2018r, któremu nadano numer referencyjny: 2018-027335.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 20.02.2018r. pod numerem 2018/S 035-077539.

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 4 800 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling.
oraz
usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości  2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.

 

Termin składania ofert: 04.04.2018r. godz. 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:
Ogloszenie

SIWZ_pdf

SIWZ_odt

Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ

PDF_formularz_JEDZ

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ_ESPD: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd

Instrukcja wypełniania JEDZ: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: Część  A oraz Część B
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załadunek odpadu o kodzie 19 12 12  leży po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że posiada sprzęt, który umożliwia załadunek:
- materiału sypkiego ładowarką z łyżką na wysokość max. ściany pojazdu: 4,2m
- materiału zbelowanego wózkiem widłowym na wysokość max. 5,4m

Pytania i odpowiedzi

2721/2018/Pytanie 1
Dotyczy: Części II SIWZ, Opisu Przedmiotu zamówienia, Część A,

Zgodnie z zapisami SIWZ, Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia, Część A:
,,Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do  dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających odzysk i/lub recykling z  zagospodarowanego odpadu (DPO, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca".

Proszę o sprecyzowanie zapisów w powyższym zakresie poprzez dodanie następującej treści:

,,Wykonawca, który całość strumienia odebranych odpadów skieruje do odzysku, zobowiązany jest każdorazowo po  wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia o poddaniu odebranych komponentów do produkcji RDF procesowi odzysku z oznaczeniem procesu".
Odpowiedź 2721/2018/Pytanie1
Zamawiający utrzymuje oryginalne brzmienie w/w zapisu z SIWZ.

 

2721/2018/Pytanie 2
Dotyczy: Części II SIWZ, Opisu Przedmiotu zamówienia, Część A,

Wnioskuję o wykreślenie zapisów:
,,Zamawiający zastrzega, iż podana ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie".

,,Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia wynosi w granicach ok. 70-110Mg", oznacza określoną w przybliżeniu ilość odpadów do odebrania przez Wykonawcę w ciągu tygodnia. Wykonawca musi posiadać informację do bycia przygotowanym na odbiór odpadów pod kreśloną wartość i jej zbliżone, tak aby ażeby zabezpieczyć odpowiednią liczbę transportów. Oczywiście wartość szacunkowa może odbiegać wskazanej ilości 70-110 Mg, ale musi się mieścić w pojęciu wskazanej przybliżonej wartości. Zamawiający nie może zatem zastrzec, iż ilość wytworzonych odpadów do odebrania w ciągu tygodnia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie.
Użycie w warunkach SIWZ pojęcia ,,szacunkowe" nie jest przypadkowe i nie jest abstrakcyjne, oznacza bowiem, iż ilość określona została w przybliżeniu.

Jak wskazuje Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2012r. ( sygn. akt: KIO 809/12): ,,Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, przywołać także należy Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 grudnia 2011r. (sygn. akt: KIO 2649/11), w którego treści Izba wskazała: ,,Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania zamawiającego, a z drugiej strony, aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert. Istotne jest zatem, aby opis przedmiotu zamówienia był zrozumiały dla wszystkich wykonawców w taki sam sposób, nierodzący rozbieżności interpretacyjnych, sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i  niebudzący w żadnym zakresie wątpliwości, umożliwiający prawidłowe sporządzenie i skalkulowane oferty."
Odpowiedź 2721/2018/Pytanie 2

Zamawiający zmienia treść zapisu w Części II SIWZ, Opis Przedmiotu zamówienia, Część A, który przyjmuje nowe, zmienione brzmienie:
,,Ilość wytworzonych odpadów do odebrania których, w ciągu danego tygodnia, zobowiązany będzie Wykonawca wynosić będzie maksymalnie do 130 Mg na tydzień. Jednocześnie w związku z tym, że ilość produkowanego RDF jest sezonowa i podlega wahaniom w zależności od ilości dostarczanych odpadów do ZUOK Spytkowo, na co Zamawiający nie ma bezpośredniego wpływu, Wykonawca winien uwzględnić to realizując niniejsze zamówienie poprzez zabezpieczenie odpowiednich, własnych jak i ewentualnych podwykonawców, zdolności technicznych i organizacyjnych oraz elastycznie reagować na zwiększone lub zmniejszone zapotrzebowanie co do ilości odbieranych od Zamawiającego odpadów."

Dane z 2017r. dotyczące średniotygodniowej wielkości wytworzonych odpadów w stosunku do maksymalnych tygodniowych ilości odpadów do odbioru wskazanych przez Zamawiającego:

lp.

miesiąc

%

1.

styczeń

55

2.

luty

35

3.

marzec

48

4.

kwiecień

54

5.

maj

61

6.

czerwiec

72

7.

lipiec

88

8.

sierpień

83

9.

wrzesień

80

10.

październik

77

11.

listopad

73

12.

grudzień

62

 

2721/2018/Pytanie 3
Dotyczy: Części III SIWZ - wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 1 ust 2:
Wnioskuję o dodanie w/w punkcie zapisów następującej treści:
,,Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z każdą fakturą, bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), potwierdzających odzysk i/lub recykling odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego odpadów, a w przypadku Wykonawcy, który całość strumienia odebranych odpadów skieruje do odzysku, pisemnego potwierdzenia o poddaniu odebranych komponentów do produkcji RDF procesowi odzysku z oznaczeniem procesu, pod  rygorem braku prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część odebranych odpadów".

Odpowiedź 2721/2018/Pytanie 3
Zamawiający utrzymuje oryginalne brzmienie w/w zapisu z SIWZ.

 

2721/2018/Pytanie 4
Dotyczy: Części III SIWZ - wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 3 ust 7:
,,Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w  przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy). Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń".

Wnioskuję o zmianę zapisów powyższego ustępu poprzez wprowadzenie oznaczenia terminu, w ciągu którego można skorzystać z odstąpienia.

Przy tej okazji przywołać należy art. 395 i 492 Kodeksu cywilnego, które to przepisy prawa regulują kwestię dopuszczalności przyznania stronie w treści umowy prawa do odstąpienia od niej.

Jak słusznie zauważa Sąd Apelacyjny w Łodzi w Wyroku z dnia 7 maja 2014 roku (sygn. akt: I ACa 1357/13), co podzielane jest przez doktrynę (np.: P. Drapała w: System Prawa Prywatnego, tom 5, wyd. 2006; K. Wyżyn-Urbaniak w: Ustawowe prawo odstąpienia), jak i dalsze orzecznictwo (np. Sąd Okręgowy w Gliwicach z dnia 17.10.2014r., sygn. akt: X GA 231/14): ,,Umowne prawo odstąpienia od umowy uregulowane w art. 395 k.c. stanowi wyjątek od zasady pacta sunt servanda. Jest to wyjątek oparty na postanowieniu kontraktowym wynikającym ze zgodnej woli obu stron. Do elementów obligatoryjnych zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy należy zaliczyć:
- określenie strony, której przysługuje prawo odstąpienia;
- wskazanie terminu, po upływie którego prawo odstąpienia wygasa.
Przepis art. 395 § 1 zd. 1 k.c. określający istotne elementy kontraktowego prawa odstąpienia ma charakter iuris cogentis, stąd też nie jest dopuszczalne wyłączenie przez strony oznaczenia terminu (tak w systemie Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, tom 5 pod. Red. Ewy Łętowskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2006, str. 939). (...) Brak zatem jednego z elementów umownego zastrzeżenia prawa odstąpienia, a przede wszystkim wskazania terminu, w ciągu którego można skorzystać z prawa odstąpienia, powoduje nieważność zastrzeżenia prawa odstąpienia - art. 58 § 3 k.c. (tak System  ....op.cit. str. 939). (...) Wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, przepis art. 492 k.c. nie zawiera ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez wymogu wyznaczenia terminu. Tzw. klauzula legis commissoriae z art. 492 k.c. jest szczególnym rodzajem umownego prawa odstąpienia.

Poprzez to zastrzeżenie jednej ze stron zostaje przyznane prawo odstąpienia od umowy wzajemnej na wypadek niewykonania przez drugą stronę zobowiązania w ściśle oznaczonym terminie. Przepis art. 492 k.c. stanowi lex specialis wobec art. 395 § 1 k.c., ale tylko w zakresie wskazania dodatkowej przesłanki odstąpienia (niewykonania przez dłużnika świadczenia w oznaczonym terminie). Nie zostaje natomiast uchylony wymóg ograniczenia uprawnienia do odstąpienia

terminem końcowym, odnosi się on bowiem do wszystkich umownych klauzul odstąpienia (tak System ....op. cit. str. 941)."
Odpowiedź 2721/2018/Pytanie 4

Zamawiający zmienia treść w/w zapisu wzoru umowy, który przyjmuje nowe brzmienie:
,,Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w  przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania zobowiązań umowy (a przede wszystkim przedmiotu zamówienia) lub jej części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy), w terminie 90 dni licząc od dnia następnego po dniu w którym Zamawiający wykrył lub mógł z łatwością wykryć nieprawidłowości w realizacji zobowiązań umownych wykonawcy lub jego podwykonawcy. Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń".

2721/2018/Pytanie 5
Dotyczy: Części III SIWZ - wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 5 ust 3:
Wnioskuję o dodanie w w/w punkcie zapisów następującej treści:
,,Potwierdzeniem wykonania etapów przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony. Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk i/lub recykling z zagospodarowanego odpadu, a  w  przypadku Wykonawcy, który całość strumienia odebranych odpadów skieruje do odzysku, pisemne potwierdzenie o poddaniu odebranych komponentów do produkcji RDF procesowi odzysku z oznaczeniem procesu oraz podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę karta przekazania odpadu stanowić będą podstawę do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego".

Odpowiedź 2721/2018/Pytanie 5
Zamawiający utrzymuje oryginalne brzmienie w/w zapisu z SIWZ.

Zmieniony: wtorek, 20 marca 2018 07:25