Home Zamówienia Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kłoczko   
czwartek, 12 kwietnia 2018 11:41

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania część B - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Dot. postępowania prowadzonego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego pn. usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 4 800 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling.
oraz
usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
CZĘŚĆ B

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o unieważnieniu części B postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 4 800 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling.
oraz
usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2013r. pod numerem 219793-2013.

Postępowanie w części B zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

U z a s a d n i e n i e

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zmieniony: czwartek, 12 kwietnia 2018 11:51