Home Zamówienia Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Wawrzos   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 11:34

Wybór oferty Część A - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2721/2018

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: "usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 4 800 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling oraz usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości  2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii".

Powiadomienie o wyborze oferty Część A

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 4 800 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling oraz usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości  2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii" - wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 firmy:
PROSPRECO POLSKA Sp. z o.o., ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza według kryteriów wskazanych w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu Część A
oferty złożyli Wykonawcy:
Oferta nr 2:
PROSPRECO POLSKA Sp. z o.o., ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka
Punktacja:

Liczba pkt w kryterium "cena" 60%

Liczba pkt w kryterium ,,procent odpadów do recyklingu" 40%

Łączna ilość punktów

60,00 0 60,00

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zmieniony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 11:54