Home Zamówienia Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów - ogłoszenie
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów - ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kłoczko   
piątek, 13 lipca 2018 08:29

Ogłoszenie - usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2721/3/2018

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa powyżej 80 mm w ilości 2 600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 - wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.07.2018r, któremu nadano numer referencyjny: 2018-104038.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 18.07.2018r. pod numerem: 2018/S 136-311103.

Termin składania ofert: 23.08.2018r. godz. 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Przekazane ogloszenie

Ogloszenie

SIWZ_odt

SIWZ_pdf

Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ

Formularz_JEDZ_pdf

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ_ESPD: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Instrukcja wypełniania JEDZ: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

 

UWAGA
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zmianie przekazane do publikacji w dniu 10.08.2018 roku.

Ogłoszenie opublikowane w dniu 14.08.2018 roku.

Pytania i odpowiedzi

2721/3/2018/ Pytanie 1
Wnioskujemy o zmianę SIWZ poprzez skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018r.

Odpowiedź 2721/3/2018/ Pytanie 1
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 roku lub wcześniej, gdy wyczerpie się określona ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. 700 Mg).

Zmieniony: wtorek, 14 sierpnia 2018 10:02