Sprzedaż energii elektrycznej Drukuj
Wpisany przez Joanna Kłoczko   
piątek, 20 kwietnia 2018 08:38

Ogłoszenie - sprzedaż energii elektrycznej

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2015/2018

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2018-04-20 pod numerem: 548316-N-2018

Termin składania ofert 09.05.2018r. godzina 11:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:
Ogloszenie

SIWZ_odt

SIWZ_pdf

 

Pytania i odpowiedzi

2512/2018/ Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie w jaki sposób należy udokumentować pochodzenie energii, czy wystarczy oświadczenie na wzorze sporządzonym przez wykonawcę dołączone do oferty?

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 1

Wykonawca w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) składa zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie, jaki procent dostarczanej przez niego Zamawiającemu, w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego, energii pochodzi (i pochodzić będzie) z odnawialnych źródeł.

2512/2018/ Pytanie 2
Uprzejmie proszę o szczegółowy rozkład zużycia energii elektrycznej w strefach.

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 2

Zużycie energii elektrycznej*

Lp.

Miesiąc

Szczyt poranny [kWh]

Szczyt wieczorny [kWh]

Pozostałe godziny [kWh]

Razem

1

styczeń

36 069

3 929

20 363

60 361

2

luty

35 728

3 506

17 825

57 059

3

marzec

35 922

3 262

17 670

56 854

4

kwiecień

28 245

1 054

17 887

47 186

5

maj

26 483

761

16 012

43 256

6

czerwiec

23 183

759

16 304

40 246

7

lipiec

25 678

762

16 545

42 985

8

sierpień

26 847

1 001

16 682

44 530

9

wrzesień

29 049

1 525

18 124

48 698

10

październik

32 021

3 001

20 209

55 231

11

listopad

35 960

4 530

22 287

62 777

12

grudzień

33 791

4 367

23 559

61 717

Razem

368 976

28 457

223 467

620 900

*dane z faktur

2512/2018/ Pytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 3
Zamawiający nie wyraża zgody na  otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

2512/2018/ Pytanie 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną via poczta/kurier. Z tym zastrzeżeniem, że jako pierwszy podpis pod umową (dwa egzemplarze) złoży Wykonawca (reprezentujące go osoby/pełnomocnicy) i którą po podpisaniu jej przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (jednak nie później niż w ostatnim dniu związania ofertą) otrzyma fizycznie Zamawiający.

2512/2018/ Pytanie 5
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 5
Zamawiający nie dopuszcza faktur szacunkowych.

2512/2018/ Pytanie 6
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 6
Zamawiający posiada zawartą z firmą Energia Polska Sp. z o.o. umowę na sprzedaż energii elektrycznej.

2512/2018/ Pytanie 7
Proszę o potwierdzenie w jaki sposób należy udokumentować pochodzenie energii, czy wystarczy oświadczenie na wzorze sporządzonym przez wykonawcę dołączone do oferty?


Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 7

Patrz: Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 1

2512/2018/ Pytanie 8
Dotyczy Części III SIWZ - Istotne postanowienia umowy, pkt 2
Wyjaśniamy, że dzień podpisania umowy nie będzie dniem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści:
"Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. Sprzedaż energii rozpocznie się z dniem 01.08.2018r. lecz nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD."


Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 8

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Biorąc pod uwagę terminy wszczętej procedury o zmówienie publiczne oraz terminy dot. procedury zmiany sprzedawcy zamawiający nie widzi niebezpieczeństwa, przy dołożeniu należytej staranności, nie dotrzymania terminu.

2512/2018/ Pytanie 9
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (wzór w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść własnego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 9
Zamawiający gotowy jest do udzielenia stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy na podstawie przesłanej mu przez Wykonawcę propozycji jego wzoru, pod tym jednak warunkiem, że z treści przesłanego wzoru pełnomocnictwa będzie wynikało jednoznacznie, że jego udzielenie Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez Zamawiającego, w ramach działań podejmowanych przez Wykonawcę w związku i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, poza kosztami skalkulowanymi i wskazanymi już w cenie oferty Wykonawcy na podstawie, której Zamawiający udzielił mu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz nie będzie sprzeczne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami SIWZ.

2512/2018/ Pytanie 10
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe.

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 10
Patrz: Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 2

2512/2018/ Pytanie 11
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 11
Patrz: Odpowiedź 2512/2018/ Pytanie 4

Zmieniony: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 06:14