wtorek, 05 luty 2019 14:21

Rodo

Napisane przez

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:Administratorem danych osobowych jest:

 1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., 
  Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, NIP 8451958301, REGON 280470190, 
  tel. +48 87 555 54 10, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
 3. a)w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w zakresie świadczonych przez Administratora danych usług;
 4. b)gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych;
 5. c)gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 6. d)w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów wykorzystując monitoring wizyjny, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 7. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które - z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi, kurierskie, prawne, pocztowe.
 8. W związku ze świadczeniem przez Administratora danych usług publicznych w dziedzinie gospodarki odpadami w ramach zadań własnych gmin, dane osobowe będą udostępniane Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu - Gospodarka Odpadami w Giżycku.
 9. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w siedzibie ZUOK Spytkowo.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 11. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
 12. a)dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
 13. b)dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
 14. c)dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
 15. d)wizerunek zarejestrowany za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego przez okres do 30 dni.
 16. Podanie danych jest warunkiem udokumentowania zawarcia umowy dokumentem imiennym, wydawanym na żądanie klienta. Odmowa podania danych uniemożliwia wystawienie faktury lub rachunku.
 17. Administrator danych dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celu lub celach określonych w punkcie 3. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 18. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

       Aneta Wawrzos

       Tel.: +48 87 555 54 13

       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.