wtorek, 13 styczeń 2015 10:45

Zakończenie projektu

Napisane przez

ZUOK chroni Wielkie Jeziora Mazurskie


Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem od połowy października 2013 roku realizuje zadania kompleksowej gospodarki odpadami na obszarze północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. ZUOK Spytkowo stanowi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla północno-wschodniego regionu woj. warmińsko-mazurskiego. Inwestycję, jako kluczową dla regionu, ujęto w "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" do roku 2020.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. "Regionalny system gospodarki odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami". Projekt był realizowany od 4 czerwca 2010 r. do 26 listopada 2013 r. Całkowity koszt projektu to prawie 43,1 mln zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 kwotą ponad 15,4 mln zł oraz z budżetu państwa sumą ponad 2,7 mln zł (30 lipca 2010 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu). Na realizację projektu pozyskano również pożyczkę inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości ponad 7,9 mln zł (umowę podpisano 19 sierpnia 2010 r.). Środki własne beneficjenta - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo stanowiły prawie 17,1 mln zł.

Specjalistyczne badania naukowe potwierdziły, że lokalizacja zakładu w Spytkowie nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Pod kątem analizy zagrożeń dla środowiska wykonane zostały szczegółowe badania hydrologiczne (wód powierzchniowych), hydrogeologiczne (wód podziemnych) oraz geologiczno-inżynieryjne (struktury gruntu). Badano również, czy może zostać skażone powietrze i przekroczone normy hałasu. Wyniki tych badań były pozytywne i zostały zweryfikowane bez zastrzeżeń przez wojewódzkie służby ochrony przyrody oraz inspekcję sanitarno-epidemiologiczną.

Dokładne rozpoznanie hydrogeologiczne stwierdziło, że pod obszarem lokalizacji zakładu znajduje się naturalna warstwa nieprzepuszczalnych glin o grubości powyżej 25 m. Pomimo tego pod kwaterą składowiskową została ułożona warstwa mineralna glin i dodatkowo twardych folii - najlepsza obecnie technologia, zapewniająca całkowitą szczelność składowiska. Natomiast wody opadowe są zbierane w odpowiednich basenach i poddawane oczyszczeniu.

Proces budowy zakładu odbywał się dwutorowo. Oddzielnie realizowano budowę hali sortowni, innych budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawę i montaż linii technologicznych, równolegle - przez innego wykonawcę budowane były moduły intensywnego kompostowania. Pierwsze zadanie realizował początkowo ABM Solid S.A (umowę zawarto 31 stycznia 2011 r.), a od 27 sierpnia 2012 r. kontynuowała skutecznie i z powodzeniem zakończyła HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. Realizację kompostowni przeprowadziło konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. oraz TUGEB POLBUD Sp. z o.o.

22 maja 2012 r. ZUOK Spytkowo zawarł umowy na dostawę maszyn i urządzeń z 6 firmami. Firma FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o. dostarczyła kompaktor, AGREX-ECO - sito mobilne do przesiewania kompostu, a także rozdrabniarkę gabarytów; HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o. - ładowarki, DBK Sp. z o.o. - samochody ciężarowe; M.S. AGRO MIROSŁAW SZMIDT - ciągnik oraz przyczepy, MTL ASCO Sp. z o.o. - wózek widłowy. Dostawy zostały zrealizowane w październiku i listopadzie 2012 r.

Nadzór autorski nad inwestycją sprawowała firma CONECO-BCE Sp. z o.o. na mocy umowy zawartej 8 czerwca 2012 r.

W lipcu 2013 roku ZUOK Spytkowo uzyskał tzw. pozwolenie zintegrowane, zaś 8 października zgodę na użytkowanie.

ZUOK Spytkowo jest przystosowany do przyjmowania odpadów komunalnych od 150 tys. mieszkańców. Obecnie obsługuje teren 12 mazurskich gmin, zamieszkały przez około 100 tysięcy mieszkańców. W sezonie letnim, ze względu na wzmożony ruch turystyczny, ilość przyjmowanych odpadów znacząco wzrasta.

Sercem instalacji jest hala sortowni odpadów, z zainstalowaną najnowocześniejszą obecnie linią technologiczną. Tutaj trafia pełny strumień odpadów, który następnie zostaje rozdzielony na poszczególne surowce wtórne, przeznaczone do recyklingu, frakcję organiczną, skierowaną do kompostowania oraz pozostałe odpady, które zostaną złożone na kwaterze składowiskowej. Przepustowość części mechanicznej sortowni dla zmieszanych odpadów komunalnych to 40 tys. ton rocznie, natomiast wydajność linii sortowniczej dla odpadów zbieranych selektywnie wynosi ponad 7 tysięcy ton rocznie. Na kwaterę składowiskową trafia poniżej 30 % odpadów balastowych.

W modułach intensywnego kompostowania odpowiednio wyselekcjonowana frakcja organiczna, jest poddawana stabilizacji, aż do uzyskania bezpiecznego dla środowiska naturalnego kompostu. Uzyskany w ten sposób stabilizat kompostowy, może być wykorzystywany gospodarczo poza zakładem, np. do rekultywacji zamykanych składowisk odpadów. Wydajność kompostowni to 16,5 tys. ton w skali roku.

Zakład posiada też segment do przetwarzania odpadów komunalnych i demontażu odpadów wielkogabarytowych, a także magazyn do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych oraz azbestowych, a także zużytego sprzętu RTV i AGD.

Całkowita objętość kwatery składowiskowej wynosi ok. 400 tys. m3. Wraz z budynkami administracyjno-socjalnymi, pomieszczeniami warsztatowo-garażowymi, placami i drogami wewnętrznymi, zakład obejmuje areał rzędu 6,26 ha.

Spółka zatrudnia obecnie 50 pracowników. W 2013 roku przyjęła 38 nowych osób, w tym dwie osoby niepełnosprawne. Rzetelność i wysiłek włożony w stworzenie pracownikom godziwych warunków pracy został doceniony w konkursie "Kreator miejsc pracy" ogłoszonym przez Ministra pracy i polityki społecznej. ZUOK Spytkowo zwyciężył w kategorii mikro i małych przedsiębiorstw. Znaczącego wsparcia w zatrudnieniu udzieliły spółce powiatowe urzędy pracy w Giżycku i Węgorzewie.

ZUOK Spytkowo kładzie nacisk na edukację ekologiczną mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wiedza o surowcach i nowoczesnych procesach unieszkodliwiania odpadów, stosowanych w zakładzie, jest przekazywana w praktyczny sposób, podczas spacerów Ścieżką Edukacyjną. Do tej pory z tej formy edukacji skorzystało już kilkuset uczniów i przedszkolaków.