środa, 15 wrzesień 2021 07:37

Usługa sprzątania w ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Zaproszenie

do składania ofert na usługę sprzątania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Położenie geograficzne: DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205°

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dna 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

 Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamkniecie bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Termin wykonania zamówienia

Zadanie 1: od 01.11.2021 do 31.10.2022
Zadanie 2: od 01.11.2021 do 31.10.2022
(Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zadania 2 w dowolnym czasie trwania umowy ze skutkiem na koniec miesiąca)

4. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Zadanie 1

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. :

 1. a) usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. budynek administracyjny, socjalny, portiernia i warsztat
  Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania powinno odbywać się codziennie w dni pracujące zakładu poza godzinami pracy

- Zleceniobiorca zapewni środki czystości niezbędne do wykonania usługi. Koszt zakupu środków dezynfekujących leży po stronie Zleceniobiorcy.

- utrzymanie czystości sprzętu AGD

- uzupełnienie przez Zleceniobiorcę środków higienicznych oraz wszystkich środków czystości (papier toaletowy, mydło antybakteryjne w płynie, ręczniki papierowe do wycierania rąk, kostki zapachowe do WC, odświeżacze do WC, płyn do mycia podłóg, płyn do mycia naczyń, worki do koszy, worki do odkurzacza, środki do czyszczenia zlewów, muszli klozetowych, drzwi, parapetów, preparaty do mebli biurowych, płynów do mycia okien, preparaty do mycia fug, glazury, terakoty, kabin),

- odkurzanie powierzchni dywanowych,

- mycie podłóg i ścian wyłożonych terakotą, glazurą, wykładziną PCV, w tym mycie fug,

- wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz sprzętu biurowego tj. komputerów, kserokopiarek, faxów, niszczarek oraz telefonów,

- czyszczenie klawiatur i monitorów odpowiednimi preparatami,

- opróżnianie koszy i wymian worków na śmieci,

- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, zmywanie i dezynfekcja toalet i ich wyposażenia, uzupełnianie środków higienicznych,

- utrzymanie czystości powierzchni pionowych tj. okien, drzwi,

- utrzymanie czystości powierzchni przeszklonych,

- bieżącym doczyszczaniu wszelkich widocznych zabrudzeń,

- ogólne utrzymanie czystości.

oraz

- raz w roku pranie wykładzin dywanowych.

 

 1. b) usługa sprzątania i dezynfekcji 4 kabin do segregacji odpadów. Wykonanie usługi powinno poza godzinami pracy zakładu.

- Zleceniobiorca zapewni środki czystości niezbędne do wykonania usługi. Koszt zakupu środków dezynfekujących leży po stronie Zleceniobiorcy. Środek do dezynfekcji kabin zapewni Zleceniodawca.

Po każdej dezynfekcji obowiązkiem Zleceniobiorcy będzie pisemne potwierdzenie w rejestrze wykonania usługi dezynfekcji

- raz na koniec tygodnia roboczego zakładu: mycie ścian, okien wewnętrznych, podłóg, taśm, zsypów, drzwi,

- raz w miesiącu: mycie okien zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych kabin

 

Wykaz kabin sortowniczych:
- kabina wstępna: powierzchnia 16m2, wysokość 3m

- kabina główna: podzielona na 2 części: powierzchnia 108m2, wysokość 3m,

- kabina selektywna: powierzchnia 35m2, wysokość 3m.

 

 1. c) Kompleksowa usługa sprzątania kabin pojazdów ZUOK Spytkowo (w tym pranie tapicerek, mycie szyb i podłóg, mycie i konserwacja desek rozdzielczych). Wykonanie usługi powinno odbywać się poza godzinami pracy zakładu, zgodnie z ustaleniami.

- Zleceniobiorca zapewni środki czystości niezbędne do wykonania usługi. Koszt zakupu środków dezynfekujących leży po stronie Zleceniobiorcy.

- usługa będzie wykonywana dwa razy w roku, zgodnie z ustaleniami.

Wykaz pojazdów ZUOK Spytkowo:

- samochód ciężarowy DAF LF55

- samochód ciężarowy DAF CF75

- samochód ciężarowy DAF FA LF290

- samochód dostawczy Renault Master

- koparka przeładunkowa TEREX ECOTEC TWH216

- ciągnik Zetor Forterra

- ładowarka W130C

- ładowarka W170C

- ładowarka L200-C200

- kompaktor Bomag BC572RB-2

- dwa wózki widłowe

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania w każdym czasie kontroli wykonywanej usługi sprzątania, która będzie oceniana zgodnie z kartą oceny usług sprzątania pomieszczeń ZUOK Spytkowo (załącznik)

 

Zadanie 2

Codzienna dezynfekcja powierzchni bezpośredniego kontaktu, w tym m.in. klamek, kontaktów, włączników, szafek, urządzeń sanitarnych i innych:

 1. a) dezynfekcja obejmuje budynek administracyjny, socjalny, portiernia, warsztat.
 2. b) Zleceniobiorca zapewni środki dezynfekujące niezbędne do wykonania usługi. Koszt zakupu środków dezynfekujących leży po stronie Zleceniobiorcy.
 3. c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
 4. d) Zleceniobiorca zobowiązuje się użyć do wykonania przedmiotu umowy sprzętu i materiałów własnych. Zleceniobiorca oświadcza, że zapewnione środki posiadają wymagane prawem atesty.
 5. e) usługa będzie wykonywana codziennie w dni pracujące zakładu poza godzinami pracy
  f) potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie Zamawiającemu bez uwag i zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.
 6. g) Zleceniobiorca na koniec każdego miesiąca będzie dołączał podpisany raport z wykonywanych codziennych prac dezynfekcyjnych z podaniem użytego środka. Raport będzie stanowił załącznik do faktury.

5. Dodatkowe informacje o zmówieniu.

Minimalna ilość roboczogodzin przewidywana przez Zleceniodawcę na wykonanie zamówienia:

Do Zleceniobiorcy należy ocena ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania usługi.
Według Zleceniodawcy jest to czas nie mniejszy niż:

Zadanie 1:

 1. a) budynek administracyjny i portiernia – 4 roboczogodzin. Sprzątanie powinno odbywać się codziennie w dni pracujące zakładu poza godzinami pracy.

budynek socjalny i warsztat – 5 roboczogodzin. Sprzątanie powinno odbywać się codziennie w dni pracujące zakładu poza godzinami pracy.

 1. b) kabiny sortownicze – 10 roboczogodzin, raz na koniec tygodnia roboczego zakładu poza godzinami pracy: mycie ścian, okien wewnętrznych, podłóg, taśm, zsypów, drzwi

kabiny sortownicze – 3 roboczogodziny, raz w miesiącu poza godzinami pracy zakładu: mycie okien zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych kabin

 1. c) sprzątanie kabin pojazdów – dwa razy w roku, 1 pojazd – 2 roboczogodziny, poza godzinami pracy zakładu, zgodnie z ustaleniami

Zadanie 2:

Codzienna dezynfekcja powierzchni bezpośredniego kontaktu - 3 roboczogodziny. Dezynfekcja powinna odbywać się codziennie w dni pracujące zakładu poza godzinami pracy.

 UWAGA! Co do zasady dniami pracującymi zakładu są dni od poniedziałku do piątku.

Zleceniobiorca przewiduje możliwość zmiany dni roboczych usługi sprzątania tj. sprzątanie odbywać się będzie od poniedziałku do soboty.

Zmiana dni roboczych usługi sprzątania będzie wiązała się ze zmianą wynagrodzenia zgodnie ze złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą i nie wymaga zmiany umowy.

6. Wymagania Zleceniodawcy.

 1. a) Zleceniodawca wymaga zatrudnienia przez Zleceniobiorcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (z późniejszymi zmianami) tj. osoby wykonujące czynności w zakresie sprzątania pomieszczeń/maszyn wymienionych w punkcie 4 zapytania ofertowego.

Zleceniodawca na etapie procedury udzielenia zamówienia nie żąda od Zleceniobiorców, którzy złożą oferty, ani od Zleceniobiorcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób, które będą w trakcie realizacji zamówienia wykonywały wskazane przez Zleceniodawcę czynności.

Weryfikacja wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem wymaganego przez Zleceniodawcę zatrudnienia na umowę o pracę przez Zleceniobiorcę nastąpi dopiero w trakcie realizacji umowy o niniejsze zamówienie. Zleceniodawca będzie uprawniony żądać w w/w zakresie oświadczeń lub zaświadczeń świadczących o istnieniu umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowę o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Zleceniobiorcy.

Umowy o pracę nie musi przedstawiać osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście będzie świadczyła usługę sprzątania.

 1. b) Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie zakładu (załącznik) oraz procedury w sprawie działań prewencyjnych dotyczącą współpracy z firmami zewnętrznymi (załącznik).

7. Informacje dotyczące oferty.

Oferta powinna zawierać zryczałtowaną miesięczną stawkę, obejmującą wszystkie czynności z pkt. 4 zapytania ofertowego i uwzględniającą minimalną ilość roboczogodzin zgodnie z pkt. 5 niniejszego zapytania.

Zleceniobiorca ma obowiązek dołączyć do oferty kalkulację, która uwzględni wszystkie koszty realizacji zamówienia, zysk wykonawcy, zastosowane ulgi/ zwolnienia oraz wynagrodzenie pracowników.
Wynagrodzenie pracowników powinno uwzględniać obowiązek wypłacenia minimalnej stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku zastosowania w Państwa kalkulacji stawki godzinowej pracownika w wysokości niższej od minimalnej stawki godzinowej, proszę o podanie i wyjaśnienie zastosowanych ulg, czy zwolnień.
Zleceniodawca ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Zleceniobiorca nie przedstawi kalkulacji cenowej lub jeżeli kalkulacja zdaniem Zleceniodawcy będzie wskazywała, że oferowana przez Zleceniobiorcę w ofercie cena jest rażąco niska (nie pokrywa rzeczywistych kosztów, w tym wynikających np. z zatrudnienia pracowników). 

Termin składania ofert:

Ofertę należy przedłożyć do dnia 24.09.2021r. w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail)

na adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 555 54 13 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kryteria oceny ofert:

100% cena

Ocena punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg następującej formuły:

 

                              Wartość oferty najtańszej (brutto)
                                    (zadanie 1 + zadanie 2)

Ocena oferty X = ….............................................................. x 100

                              Wartość oferty ocenianej (brutto)

                                    (zadanie1 + zadanie 2)

8. Rozliczenie.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie Zamawiającemu bez uwag i zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę. Praca będzie rozliczana miesięcznie na podstawie przedstawionej faktury z terminem płatności 14 dni od dnia jej przekazania Zleceniodawcy.

Zadanie 1: Do faktury Zleceniobiorca dołączy zestawienie potwierdzające wykonanie prac, które będzie uwzględniało przepracowane roboczogodziny.

Zadanie 2: Do faktury Zleceniobiorca dołączy zestawienie potwierdzające wykonanie prac wraz nazwą użytego środka.

9. Informacje dodatkowe.

UWAGA! Zleceniodawca umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, osoba do kontaktu: Joanna Kłoczko tel. +48 87 555 54 13, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Joanna Kłoczko tel. +48 87 555 54 13 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Załączniki.

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz pomieszczeń do sprzątania
 3. Rzuty kondygnacji budynków
 4. Rzuty kabin sortowniczych
 5. Instrukcja przeciwpożarowa
  a) załącznik do instrukcji ppoż
 6. Procedura z firmami zewnętrznymi
 7. Karta oceny usługi sprzątania
 8. Projekt umowy

WYBÓR OFERTY - 27.09.2021r.

Pobierz:
Informacja z wyboru