czwartek, 23 grudzień 2021 10:54

Zaproszenie do składania ofert na usługę doradczą przy tworzeniu koncepcji modernizacji sortowni odpadów i budowy instalacji fermentacji

Napisane przez Joanna Kłoczko

Zaproszenie do składania ofert na usługę doradczą przy tworzeniu dwóch koncepcji:

- koncepcji modernizacji sortowni odpadów

- koncepcji budowy instalacji fermentacji

1. Nazwa i adres Zamawiającego

 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147

Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

Położenie geograficzne:

DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205°

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Termin wykonania zamówienia.

 Termin wykonania zamówienia:

Doradztwo przy koncepcji modernizacji sortowni odpadów do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Doradztwo przy koncepcji budowy instalacji fermentacji do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Przedmiot zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia jest doradztwo oraz czynny udział w opracowaniu:

 1. a) koncepcji modernizacji sortowni odpadów
 2. b) koncepcji budowy instalacji fermentacji

mających na celu podjęcie decyzji o kierunku modernizacji ZUOK w Spytkowie.

Zadaniem Wykonawcy będzie:

 • udział w zorganizowanych przez Zamawiającego spotkaniach z przedstawicielami firm zajmujących się dostawą technologii, firm projektowych
 • ocena zaproponowanej przez Zamawiającego analizy terenu pod kątem możliwości realizacji przedsięwzięcia
 • ocena opracowanego przez Zamawiającego schematu zagospodarowania terenu
 • określenie szacunkowych wysokości nakładów inwestycyjnych oraz szacunkowych kosztów eksploatacyjnych w oparciu o wyceny wskaźnikowe (uproszczone),
 • opracowanie założeń technologiczno – blokowych schematów zamaszynowienia sortowni odpadów dla różnych wariantów
 • ocena proponowanego przez Zamawiającego wariantu modernizacji sortowni
 • zapoznanie z dostępną technologią i rozwiązaniami budowy instalacji fermentacji
 • wykonanie analizy efektywności ekonomicznej wraz z analizą ryzyk
 • pomoc w przygotowaniu zakresu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sortowni odpadów oraz budowy instalacji fermentacji
 • oszacowanie wartości zamówienia w części technologicznej
 • opracowanie pisemne części koncepcji uzgodnionych z Zamawiającym
 • zatwierdzenie ostatecznego kształtu koncepcji modernizacji sortowni odpadów oraz budowy instalacji fermentacji
 • przygotowanie informacji niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia, wynikających z zakresu technologicznego i koncepcji

 

Celem zamówienia jest wsparcie procesu decyzyjnego, w szczególności przeprowadzenie oceny i analizy przedsięwzięcia celem wsparcia w podjęciu decyzji co do kierunku realizacji przedsięwzięcia modernizacji sortowni odpadów oraz budowy instalacji fermentacji. 

 

ZUOK w Spytkowie posiada: sortownię odpadów o przepustowości ok. 40 000 Mg/rok, kompostownię typu zamkniętego o przepustowości ponad 11 500 Mg/rok, kwaterę składowiska odpadów komunalnych o pow. ok. 2,6 ha.

 

Funkcjonujący zakład zajmuje się wykonywaniem następujących funkcji:

- prowadzenie odbioru odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki z obszaru MZMGO,

- prowadzenie segregacji odpadów dla wydzielenia frakcji mineralnej, organicznej i surowców wtórnych możliwych do zagospodarowania,

- prasowanie surowców miękkich uzyskanych w wyniku pracy linii sortowniczej,

- prowadzenie czasowego składowania surowców wtórnych przed ich wywozem do zakładu przetwórczego lub punktu skupu,

- kompostowanie odpadów,

- składowanie odpadów balastowych pozostałych po procesie,

- prowadzenie odbioru odpadów gabarytowych, ich rozbiórkę i segregację pozostałości,

- przerób odpadów budowlanych,

- bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie odcieków ze składowiska i ścieków powstających podczas eksploatacji zakładu,

- czasowe magazynowanie odpadów azbestowych.

 

Niniejsze zamówienie ma na celu wsparcie merytoryczne (technologiczne, ekonomiczne, prawne)  przy przygotowaniu koncepcji modernizacji sortowni odpadów oraz budowy instalacji fermentacji oraz wsparcie procesu decyzyjnego modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

 

Płatności

Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, którą Wykonawca może wystawić po:

 

 1. a) zatwierdzeniu ostatecznej koncepcji modernizacji sortowni odpadów, przygotowaniu niezbędnych informacji środowiskowych przyjęciu i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń.

 

 1. b) zatwierdzeniu ostatecznej koncepcji budowy instalacji fermentacji, przygotowaniu niezbędnych informacji środowiskowych przyjęciu i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie:

- opracowania min. 1 koncepcji modernizacji sortowni odpadów oraz 1 koncepcji budowy instalacji fermentacji dla funkcjonującej lub realizowanej inwestycji.

UWAGA:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć (w formie załącznika nr 2 do zaproszenia) wykaz doświadczenia wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje).

UWAGA!!
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z wykazem doświadczenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje).

 

6. Informacje dotyczące oferty.

Oferta powinna zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru.

Cena w ofercie musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena 70 %

Wiedza i doświadczenie 30 %

 

Ocena punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg następującej formuły:    

                                Wartość oferty najtańszej (brutto)

Ocena oferty X = ….............................................................. x 70

                                 Wartość oferty ocenianej (brutto)

 

Ocena punktowa kryterium „wiedza i doświadczenie” będzie obliczana wg następującej formuły:    

Wiedza i doświadczenie:

punkty

wykazanie się opracowaniem min 2 koncepcji rozbudowy sortowni odpadów zakończonych działaniem inwestycyjnym

 

8

wykazanie się opracowaniem min 1 koncepcji budowy instalacji fermentacji zakończonych działaniem inwestycyjnym

 

8

wykazanie się udziałem w realizacji budowy instalacji fermentacji (np. zespół inżyniera kontraktu)

5

wykazanie się udziałem w realizacji budowy sortowni odpadów (zespół inżyniera kontraktu)

5

wykazanie się min 1 publikacją z zakresu fermentacji odpadów

4

 W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty wykaz doświadczenia wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 2

 Jeżeli wykonawca nie wykaże żadnego z 5 możliwego do wykazania doświadczenia wymienionego w powyższej tabeli, otrzyma w tym kryterium 0 pkt. Zamawiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w przypadku nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu stanowiącego załącznik 2 wraz z dowodami ich wykonania (np. referencje, publikacje).

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy przedłożyć do 17.01.2022 rok w formie elektronicznej (e-mail)

na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 87 555 54 18, GSM 532 413 008

                       

7. Załączniki.

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz doświadczenia wykonawcy.
 3. Projekt umowy.
 4. Zapytanie_ofertowe

 

 

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz:

Informacja_o_wyborze