czwartek, 31 marzec 2022 05:40

Zaproszenie do składania ofert na dostawę gazu do wózków widłowych z zaworem syfonowym.

Napisane przez

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę gazu do wózków widłowych z zaworem syfonowym.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147

Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

 

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu do wózków widłowych z zaworem syfonowym w ilości: do 200 butli (butla o pojemności 11 kg z możliwością pełnego opróżnienia).

 

Szczegółowe terminy, oraz ilości zamawianego gazu Zamawiający będzie zgłaszał Dostawcy telefonicznie, e-mailem w dni robocze w godz. 8.00-15.00. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie do 3 dni liczonych od momentu złożenia zamówienia (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt).

Dostawca zobowiązany jest uprzedzić przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

 

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy będą szczegółowo wpisane do umowy z podaniem ich danych kontaktowych.

 

Wykonawca powinien dostarczać paliwo zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób transportowania paliw.

Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach prawa odpowiednio dla okresu letniego i zimowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenia na nim numeru i daty dostawy lub wydania.

Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy gazu w ilości ok 20 butli w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że dostarczone paliwo nie spełnia wymaganych parametrów, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy jego wymiany na własny koszt zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zawiadomienia.

Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowane paliwo, niespełniające wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W przypadku nie wymienienia paliwa niespełniającego wymaganych parametrów w ciągu 24 godzin od zawiadomienia lub też w przypadku dwukrotnego dostarczenia paliwa nie spełniającego wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, a kosztem badań obciążyć Wykonawcę.

Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi warunków technicznych i p.poż.

 

4. Termin wykonania zamówienia.

 

Rozpoczęcie świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia nastąpi w dniu 01.05.2022r.

 

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową ilość/wartość brutto przedmiotu Zamówienia.

 

5. Miejsce wykonania zamówienia

 

Miejscem dostawy paliwa będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko – mazurskie, powiat giżycki, gmina giżycko.

Gaz będzie dostarczany w butlach o pojemności 11 kg.

 

5. Informacje dotyczące oferty.

Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty oraz zysk Wykonawcy.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 15.04.2022 r. do godziny 10:00 w formie elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na formularzu ofertowym znajdującym się w załączniku.

Kryteria oceny ofert: cena 100%.

 

 

6. Informacje dodatkowe.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Osoby do kontaktu: Bogusław Lachowicz, tel. +48 503 499 895

 

7. Załączniki.

 

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.