środa, 17 sierpień 2022 06:51

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie i uzgodnienie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu i miejsca zbierania odpadów

Napisane przez

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147

.
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Obiekt jest położony na terenie o powierzchni ok. 443m2 ,na działce o numerze geodezyjnym 350/12 (część terenu dzierżawionego od Gminy Miejskiej Giżycko) - Załącznik nr.1

.

Teren przeznaczony pod działalność punktu jest w całości ogrodzony i częściowo utwardzony. Na działce zostały postawione mobilne kontenery na odpady, mobilny kontener pracowniczy i trwale związana z gruntem waga najazdowa. Punkt działa w formie mobilnej – odpady na jego terenie są wyłącznie zbierane i tego samego dnia magazynowane na terenie Zakładu Unieszkodliwia  Odpadów Komunalnych w Spytkowo (ZUOK Spytkowo).  W punkcie nie dochodzi do magazynowania odpadów.

.

Szacowana łączna masa zbieranych odpadów w ciągu roku to ok.2 218,70 ton/rok - Załącznik nr.2

Zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszeniu pożaru będzie realizowana ze zbiornika przeciwpożarowego oddalonego ok. 145m od terenu przeznaczonego na zbieranie odpadów komunalnych. Wykonawca w ramach usługi zaktualizuje fragment instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (zabezpieczenie w wodę) dla zakładu na terenie którego znajduje się zbiornik ppoż. 

.

Wymagania dla wykonawcy

- Dokonania wizji lokalnej obiektu.

- Opracowania operatu przeciwpożarowego i uzgodnienie jego treści z Zamawiającym.

Operat musi zawierać następujące informacje:

  • Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie,
  • Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
  • Największe masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
  • Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania.

- Sporządzenia operatu zgodnie z wymogami obowiązującymi przepisów prawa i normami

- Uzgodnienie operatu z  Regionalnym Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej właściwym dla lokalizacji obiektu.

.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania w terminie do 30.09.2022r.

.

5. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 26.08.2022r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

.

6. Informacje dodatkowe.

Wykonawca operatu może być wyłącznie osoba posiadająca wymagane prawem uprawnia do jego wykonania i uzgodnienia z Regionalnym Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej

Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 532 413 008

.

7. Załączniki.

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.
  3. Załącznik 1 – Lokalizacja
  4. Załącznik 2 – Wykaz i ilości zbieranych odpadów