piątek, 26 sierpień 2022 07:36

Zaproszenie do składania ofert na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu ZUOK Spytkowo

Napisane przez Paulina Osieczko

Zaproszenie do składania ofert na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147

Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Położenie geograficzne:
DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205°

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania lub jego zamkniecie bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

4. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w projekcie umowy oraz w regulaminie ochrony.

5. Informacje dotyczące oferty.

Oferta powinna zawierać:
wypełniony formularz ofertowy z podaniem stawki na 1 roboczogodzinę brutto.

Dokumenty wymagane w ofercie:
- formularz ofertowy według załączonego wzoru
- aktualna koncesja wydana przez MSWiA uprawniająca do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważna w okresie i na obszarze realizacji zamówienia (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
- opłacona polisa bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 Termin składania ofert:
Ofertę należy przedłożyć do 02.09.2022 roku w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) na adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 555 54 10 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria oceny ofert:
100% cena
Ocena punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg następującej formuły:


                              Wartość oferty najtańszej (brutto)
Ocena oferty X = ….............................................................. x 100

                              Wartość oferty ocenianej (brutto)                   

6. Załączniki.
Formularz ofertowy
Regulamin ochrony
IBP
Zarządzenie
Projekt umowy

Wybór oferty, odrzucenie 06.09.2022r. :

informacja o wyborze oferty oraz odrzuceniu