środa, 08 maj 2024 06:55

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów okresowych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego, na przegląd obiektów budowlanych na terenie gminy Giżycko i gminy Kruklanki

Napisane przez

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamó-wień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

3. Opis przedmiotu zamówienia.


Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie kompleksowej kontroli rocznej i kontroli 5 letniej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 5 lat. Zgodnie z załączonym harmonogramem /Zał.1/

Lp.

Parametr / Numer i Nazwa Obiektu

Obj. nr 1+nr 8a

hala sortowni z budynkiem socjalnym

Obj nr 8

bud.adm.

Obj nr 6

warsztat

Obj nr 3

boksy

Obj nr 9

boks na azbest

Obj nr 14

zbiornik

Obj nr 30

zbiornik

Obj nr 2

portiernia

Obj nr 4c

zbiornik

1.

Długość [m]

87,82

25,47

18,54

59,64

15,24

33,25

30,30

6,98

9,95

2.

Szerokość [m]

36,72

10,84

13,04

10,14

10,14

6,85

10,20

2,88

6,95

3.

Wysokość [m]

15,94

8,72

8,52

7,24

7,24

0,5 mnpt

+ 1,1m bariera

0,5 mnpt

+ 1,1m bariera

3,55

0,5 mnpt

+1,1

bariera

4.

Powierzchnia zabudowy [m²]

3 224,93

277,00

241,76

604,75

154,53

229,77

306,06

20,10

69,15

5.

Powierzchnia użytkowa [m²]

3 354,54

388,09

210,57

559,92

142,58

 

 

12,84

 

6.

Kubatura [m³]

47.587,02

2.212,60

1.999,16

3.633,84

1.040,13

 

 

65,61

 


Tab.1 Parametry obiektów podlegających kontroli  zlokalizowanych pod adresem Spytkowo 69, 11-500 Giżycko – Gmina Giżycko 280604_2.0013.350/26, 280604_2.0013.350/14, 280604_2.0013.350/15.

Lp.

Parametr / Nr i nazwa obiektu

Obiekt magazynowy w Kruklankach

Adres

1.

Długość [m]

34,00

Ul. Wodna

11-612 Kruklanki

Działka nr.540/11

 

2.

Szerokość [m]

10,80

3.

Wysokość [m]

15,94

4.

Powierzchnia zabudowy [m²]

336,00

5.

Kubatura [m³]

2 688,00


Tab.2 Parametry obiektu zlokalizowanych poza siedzibą główną w Gminie Kruklanki 280605_2.0001.540/11

W zakresie usługi Wykonawca wykona kontrole stanu technicznego obiektów należących do Zakła-du Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie położonych na terenie gminy Giżycko i gminy Kruklanki

-  Co roku przez okres pięciu lat 2024r-2028r. (Przegląd Roczny i Przegląd Półroczny)

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i nisz-czące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

- W piątym roku 2028r (Przegląd 5-letni)

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
b) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
c) wykonanie pomiarów elektrycznych poprawności działania transformatora zainstalowanego w stacji transformatorowej,
d) oraz cały zakres przeglądu rocznego .

Wykaz ilości obwodów do wykonania pomiarów zostały zestawione w załączniku /Zał.3/

Niniejszy arkusz ofertowy sporządzony został przez Zamawiającego w celu ułatwienia Oferentom wyceny prac kontrolno-pomiarowych. Ze względu na specyfikę obiektu, przyjęte w arkuszu ilości pomiarów mogą być niedoszacowane na poziomie 5%. W przypadku, gdy ilość dodatkowych po-miarów nie ujętych w arkuszu ofertowym będzie większa od 5% wszystkich pomiarów w obiekcie, Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty za dodatkowe pomiary. Wykonawcy na czas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w obiekcie przydzielony zostanie pracownik zakładu (koordynator ) nadzorujący wszystkie prace kontrolno-pomiarowe oraz odpowiedzialny za wyłączanie i ponowne włączanie poszczególnych maszyn i urządzeń. Pracownikowi temu można będzie zgłaszać wszelkie trudności napotkane w trakcie wykonywania pomiarów lub rozbieżność pomiędzy niniejszym arkuszem ofertowym, a stanem faktycznym.

Udokumentowaniem wykonania kontroli będzie wykonanie protokołu z przeprowadzonych czynności dla każdego obiektu który powinien zawierać:
- określenie zakresu kontroli,
- miejsce i datę wykonywania kontroli
- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły i posiadanych kwalifikacji do wykonania przeglądu,
- podpisy uczestników kontroli.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania w terminie do 30.11.2028r.

5. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 24.05.2024r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

6. Informacje dodatkowe.

Zadaniem Wykonawcy jest dopełnienie formalności związanych z poinformowaniem właściwego organu Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 532 413 008

7. Załączniki.

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie.
4. Harmonogram wykonania kontroli okresowych na lata 2024r.-2028r.
5. Plan zagospodarowania terenu.
6. Zestawienie ilości obwodów elektrycznych do przebadania.