wtorek, 11 czerwiec 2024 08:29

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego IBP

Napisane przez

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190


Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.


Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).


3. Opis przedmiotu zamówienia.


Zadaniem wykonawcy jest wykonanie okresowej aktualizacji  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego do obowiązujących wymogów, norm i przepisów prawa.
Zamawiający od czasu ostatniej aktualizacji  realizowanej w czerwcu 2022r. wykonał następujące inwestycje i zmiany w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych:
- modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego we wszystkich obiektach gdzie przebywają i pracują ludzie (wymiana z uwagi na znaczące zużycie i przestarzałość),
- wybudowanie w stacji transformatorowe głównego wyłącznika prądu, odcinającego niskie napięcie we wszystkich obiektach i instalacjach zasilonych ze stacji transformatorowej średniego napięcia.

Zamawiający w ramach usługi wymaga od Wykonawcy;
- przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie zakładu przed przystąpieniem do aktualizacji instrukcji
- przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu mające na ceku zapoznać pracowników z nową instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
Wykonawca zaktualizowaną instrukcje dostarczy zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych i edytowalnej wersji elektronicznej.
Zamawiający na czas wykonywania usługi, udostępni wykonawcy aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w wersji edytowalnej.

4. Termin wykonania zamówienia i miejsce jego wykonania.


Termin wykonania opracowania od dnia podpisania umowy: 6 tygodni, od dnia podpisania umowy.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69 11-500 Giżycko


5. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 21.06.2024r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (szkolenie, dojazdy, uzgodnienia) i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

6. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski, tel. +48 532 413 008

7. Załączniki.

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Aktualna IBP