• lake-1609598_1920.jpg

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze zapytania o cenę pn.:

Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych”

Opis:
Przedmiotem oferty jest zakup i odbiór od Spółki surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej:

1. Opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 15 01 01

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 50 Mg /słownie: pięćdziesiąt ton/

Materiał zbelowany.

2. Opakowania z papieru i tektury (frakcja selektywna) – kod odpadu 15 01 01

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 20 Mg /słownie: dwadzieścia ton/

Materiał zbelowany.

3. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET transparent) – kod 15 01 02

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/

Materiał zbelowany.

4. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET mix) – kod 15 01 02

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/

Materiał zbelowany.

5. Opakowania z tworzyw sztucznych (chemia gospodarcza) – kod 15 01 02

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/

Materiał zbelowany.

6. Opakowania z metali (puszka stalowa) – kod 15 01 04

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok 30 Mg /słownie: trzydzieści ton/

Materiał nie jest zbelowany.

7. Opakowania z metali (puszka aluminiowa) – kod 15 01 04

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok 2,5 Mg /słownie: dwie i pół tony/

Materiał nie jest zbelowany.

8. Opakowania wielomateriałowe (tetra pack) – kod 15 01 05

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Dostępna ilość surowca do sprzedaży – ok. 20 Mg/słownie: dwadzieścia ton/

Materiał zbelowany.

W celu realizacji zamówienia należy wypełnić Formularz Ofertowy według załączonego wzoru.

Surowce przeznaczone do sprzedaży są składowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. w miejscowości Spytkowo 69, 11-500 Giżycko. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jak najwyższa z zaoferowanych cena każdego surowca oddzielnie.

Z wyłonionym Wykonawcą Spółka podpisze umowę ramową według załączonego wzoru.

Termin i forma składania ofert:

Ofertę należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2019r. do godziny 10.00

w formie pisemnej (list) lub elektronicznie via e-mailem.

Miejsce i sposoby składania ofert:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. ,

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy z podaną cenę (wartością) netto za tonę wystawionego na sprzedaż przez Spółkę danego surowca.

Termin związania ofertą: 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Termin odbioru surowców: w ciągu trzech tygodni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu od Spółki informacji o wyborze Państwa oferty cenowej jako najkorzystniejszej.

Dodatkowe warunki:

- Spółka oczekuje od odbiorcy surowców wtórnych deklaracji o przekazaniu dokumentów:

DPO, DPR.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.

Kodeks cywilny - art. 701 i nast.

(Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz na zasadach ustalonych jednolicie

dla wszystkich oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego

postępowania bez podania przyczyny.

Formularz

Umowa