wtorek, 12 październik 2010 14:01

Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich

Napisane przez

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SPYTKOWIE

Widok na halę sortowniBudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo", która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, a następnie eksploatowała wybudowany zakład.

Budowa ZUOK w Spytkowie pochłonie ok. 56 mln zł z czego połowa ma pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. O znaczeniu tej inwestycji nie tylko dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich, ale również całego makroregionu, świadczy fakt wpisania budowy spytkowskiego zakładu do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 ? 2010 oraz ujęcia jej jako zadania priorytetowego w ogólnej strategii rozwoju województwa.
Zakład będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka. Obejmował będzie obszar 6,26 ha, z czego ok. 3,5 ha zajmie kwatera składowiskowa o pojemności ok. 350 tys. m3, gdzie złożone zostaną zutylizowane odpady, których nie będzie można zagospodarować w żaden inny sposób. Resztę powierzchni zajmą zakładowe budynki i urządzenia, obejmujące m.in.: budynek administracyjny i socjalny, wagę, przejazdowa myjnię kół, boksy oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowe, place odkładcze i drogi wewnętrzne. ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ponad 40 osób.
Zakład w Spytkowie będzie wyposażony w najnowocześniejsze technologie, dostępne w branży gospodarki odpadami i będzie realizował takie cele, jak: minimalizacja ilości odpadów składowanych i poddawanych biodegradacji, maksymalizacja odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych (np. opakowania plastikowe i szklane), wielkogabarytowych (np. gruz budowlany) i niebezpiecznych (np. zużyte baterie), bezpieczne dla środowiska składowanie tych odpadów, które nie będą mogły być poddane recyklingowi, minimalizacja zagrożeń, związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem rozrzuconych po regionie, nienormatywnych składowisk odpadów, energetyczne wykorzystanie biogazu uzyskanego z przetworzenia odpadów organicznych. Oprócz swojej podstawowej działalności zakład będzie tez służył realizacji programu edukacyjno-promocyjnemu, zwiększającemu świadomość ekologiczną i proekologiczne zachowania mieszkańców regionu, szczególnie dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie zakładu będzie prowadziło docelowo gospodarkę odpadami w regionie WJM do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, a także wymienionym wcześniej planem wojewódzkim.

ZUOK w Spytkowie wyposażony będzie w sekcje, służące m.in.: przyjmowaniu i sortowaniu odpadów opakowaniowych, przyjmowaniu i rozdrabnianiu odpadów strukturalnych do dalszego ich kompostowania, rozdrabnianiu i składowaniu odpadów budowlanych, kontenerowaniu odpadów niebezpiecznych (będą one następnie kierowane do koncesjonowanych firm), bezpiecznemu magazynowaniu odpadów azbestowych, balastowaniu odpadów komunalnych na kwaterze składowania, pozyskaniu i zagospodarowaniu tzw. biogazu oraz produkcji alternatywnych paliw, przyjmowaniu od dostawców indywidualnych surowców wtórnych, które będą segregowane w odpowiednich boksach. Praca tych poszczególnych sekcji służyć będzie m.in. wysoce skutecznemu odzyskowi surowców wtórnych, utylizacji i bezpiecznej biodegradacji kompostowej odpadów organicznych i strukturalnych, tymczasowemu zabezpieczaniu odpadów niebezpiecznych, które będą następnie utylizowane przez specjalistyczne firmy, a przede wszystkim ? co dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich jest bardzo istotne ? pozwoli zlikwidować do końca wszystkie nienormatywne składowiska odpadów rozrzucone dotychczas w całym regionie. Osobnym tematem jest wykorzystanie instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego (za pomocą specjalnych studzienek odgazowujących, zakończonych pochodnią) i produkcja alternatywnych paliw, co może być docelowo realizowane przez ZUOK ?Spytkowo?.

Proces technologiczny, przebiegający w zakładzie, będzie w wielkim skrócie wyglądał następująco. Przyjęte odpady komunalne kierowane będą do hali sortowni, gdzie oddzielane będą surowce wtórne (takie jak: szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne), frakcja mineralna, frakcja organiczna oraz tzw. balast. Wyselekcjonowane surowce wtórne kierowane będą do boksów w celu ich zmagazynowania, a następnie przekazania odbiorcom w celu powtórnego zagospodarowania. Frakcja mineralna będzie kierowana na kwaterę. Natomiast frakcja organiczna ulegnie rozdrobnieniu i zmieszaniu na placu, po czym skierowana zostanie do procesu intensywnego kompostowania. Po dwóch tygodniach odpady będą umieszczane w pryzmach, aby przejść trwający 6 tygodni proces dojrzewania kompostu. W ten sposób osiągnięty zostanie tzw. gotowy stabilizat kompostowy, który może być wykorzystany gospodarczo poza zakładem, np. do rekultywacji zamykanych składowisk odpadów.

Dzięki współpracy projektowej najlepszych specjalistów w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska ZUOK w Spytkowie będzie oddziaływał na otoczenie w minimalnym stopniu. Kompleksowe badania hydrologiczne (wód powierzchniowych) i hydrogeologiczne (wód podziemnych), a także geologiczno-inżynieryjne (struktura gruntu), wykazały, iż pod planowaną inwestycją znajduje się ponad 25-metrowa warstwa nieprzepuszczalnej gliny. Dodatkowe zabezpieczenie gwarantuje wykorzystanie najlepszych technologii - ułożenie warstwy izolacyjnej z twardej folii i mat bentonitowych pod składowiskiem i kwaterami kompostowymi. Badania potencjalnego skażenia powietrza i norm hałasu też nie wykazały żadnych zagrożeń.

30 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Giżycku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ze strony europejskiego funduszu umowę podpisali członkowie zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: prezes - mgr inż. Adam Krzyśków i zastępca prezesa - mgr Maria Sokoll. Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożył przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego ? Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku oraz prezes spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo - mgr inż. Paweł Lachowicz. W uroczystości wziął udział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - Jacek Protas oraz przedstawiciele samorządów zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym - Gospodarka Odpadami. Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo inwestycji budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie będzie mogła ruszyć pełną parą. Harmonogram przewiduje ukończenie budowy w grudniu 2012 r., zaś całkowite zamknięcie procesu finansowego inwestycji - w czerwcu 2013 r.