czwartek, 07 luty 2013 08:59

Informacje z budowy

Napisane przez

Spotkanie specjalistów na budowie w Spytkowie

Po kilku miesiącach spowolnienia, spowodowanego zmianą głównego wykonawcy inwestycji, od września na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie prowadzone są intensywne prace. Nowy wykonawca główny - wyłoniona drogą przetargu spółka akcyjna HYDROBUDOWA GDAŃSK, posiłkując się jako głównym podwykonawcą - giżyckim przedsiębiorstwem budowlanym M.MINIKOWICZ - M.MINIKOWICZ - sp. jawna, zobowiązał się ukończyć budowę zakładu do końca czerwca 2013 r. Niezależnie od tych zmian firmy: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i TUGEB Sp. z o.o. z Milcza realizują nieprzerwanie moduły intensywnego kompostowania i wyposażenie linii technologicznej.
13. września br. na placu budowy w Spytkowie doszło do spotkania inwestora z przedstawicielami firm realizujących budowę, nadzoru inwestorskiego i konsultanta prawnego inwestycji. Takie zebrania zwoływane są za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba omówienia aktualnych spraw. Uczestnicy spotkania przekazali następujące informacje odnośnie stopnia zaawansowania prac budowlanych:

Inż. Małgorzata Szczygło- Przedstawiciel Hydrobudowy Gdańsk S.A
Podjęliśmy się finalizacji budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, naszym zadaniem jest dokończenie hali sortowni, budynku administracyjnego oraz wykonanie placów i dróg. Uruchomiliśmy wzmożone siły przerobowe i realizujemy powierzone zadanie zgodnie z harmonogramem robót. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli mowa o wykonaniu inwestycji terminowo.
W okresie zimowym, gdy wystąpi niemożność prowadzenia prac na otwartej przestrzeni, będziemy wykonywać prace budowlane wewnątrz budynku sortowni, natomiast wiosną wykonamy pozostałą część robót ziemnych związanych z przygotowaniem kwatery na odpady. Zakończenie prac zostało zaplanowane na 30 czerwca 2013r. i nie przewidujemy żadnych opóźnień.
Współpraca z inwestorem układa się pomyślnie. Giżyckie Przedsiębiorstwo Budowlane pana Marka Minikowicza, odpowiedzialne za roboty budowlane, wywiązuje się ze wszystkiego na czas.

Marek Minikowicz, właściciel firmy M.Minikowicz - M. Minikowicz, Sp. j.
Nasze przedsiębiorstwo rozpoczęło prace na budowie we wrześniu. Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych. Wylaliśmy już posadzkę w hali głównej sortowni, która pochłonęła ponad 600 m sześciennych betonu. Hala czeka teraz na wyposażenie techniczne. Zakończyliśmy docieplanie budynku administracyjnego, elewacja jest wykonana w 90 procentach, pozostało jeszcze tylko położenie struktury. Obecnie docieplamy portiernię, budujemy garaż dla kompaktora. Prowadzimy także prace wykończeniowe w sali socjalnej sortowni. Jeżeli realizacja innej gałęzi - mam tu na myśli elektrykę i hydraulikę - nie opóźni się, zdążymy ze wszystkim na czas. Nasze prace wykonujemy zgodnie z harmonogramem.

Piotr Mróz, menadżer kontraktu z ramienia Tugeb Polbud Sp. z o.o. z Milcza
Planowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wyposażony będzie w linię technologiczną umożliwiającą obróbkę całego strumienia odpadów komunalnych i komunalno - podobnych i doczyszczania "materiałów opakowaniowych" oraz przyjmowania innych rodzajów odpadów. To właśnie firma Tugeb-Polbud Sp. z o.o. jest wykonawcą tej linii sortowniczej o wydajność 40 tysięcy ton rocznie. Czekamy na front robót, który umożliwi rozpoczęcie montażu całej instalacji. Wkroczymy na plac budowy najprawdopodobniej zimą. Instalacja składa się z kilkudziesięciu urządzeń. Na całość złożą się niejako trzy grupy urządzeń. Będą to przenośniki transportujące poszczególne frakcje odpadów, kabiny sortownicze, gdzie będzie prowadzona segregacja ręczna. Trzecia grupa urządzeń to, separatory oraz przesiewacze, które podzielą strumień odpadów na poszczególne frakcje a następnie odseparują żądane surowce. Możemy zapewnić, że do Spytkowa trafią maszyny najwyższej jakości, sprawdzone i funkcjonujące bez zarzutu w wielu tego typu wykonywanych przez nas instalacjach.

Michał Burandt, reprezentant firmy Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie
Zdążyliśmy na czas z budową modułów intensywnego kompostowania. Jesteśmy obecnie w fazie rozruchu kompostowni. Mamy za sobą tak zwany suchy rozruch, czyli sprawdzenie wszystkich elementów mechanicznych technologii. Wszystko działa bez zarzutu. Potwierdza to protokół zatwierdzony przez inżyniera kontraktu i zamawiającego. Ostatnia faza naszej realizacji to rozruch przy użyciu docelowego materiału wsadowego. Przewidziany czas trwania ostatniej fazy to cztery tygodnie. Jesteśmy gotowi do podjęcia takiej próby. Czekamy na sygnał inwestora. Do przeprowadzenia ostatecznej próby niezbędna jest działająca kanalizacja, wodociąg i zasilanie energetyczne.

Radosław Harasim, prawnik z Kancelarii Inter Med Consulting s.c. z siedzibą w Białymstoku, sprawującej nadzór nad stroną formalno prawną inwestycji pn.: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie - dokończenie inwestycji".
(...) Ze względu na to, że inwestycja realizowana jest ze środków publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych, podlega pewnym reżimom prawno-organizacyjnym. Na jej wszystkich etapach trzeba nie tylko przestrzegać zasad określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również szeregu "formalnych wytycznych" narzuconych Inwestorowi w ramach procedur dofinansowanych ze środków UE. Niestety podczas tworzenia projektu stanowiącego opis przedmiotu zamówienia powstaje swego rodzaju "koncepcja", niekoniecznie do końca sprawdzająca się w praktyce na placu budowy. Zdarza się, że na etapie realizacji tak złożonej inwestycji budowlanej z jaką mamy tu w Spytkowie do czynienia występują sytuacje których, nawet przy dołożeniu nadzwyczajnej staranności nie można było przewidzieć, tworząc dokumentację techniczną i przetargową. Problem tzw. robót dodatkowych lub zamiennych to nie tylko uzgodnienia na szczeblu Inżyniera kontraktu, ale również złożony proces formalno-prawny i finansowy. Wszelkie zmiany i przesunięcia, czy to związane z aspektem finansowym, czy też logistycznym zarówno po stronie Inwestora jak i Wykonawcy (Hydrobudowa Gdańsk S.A.), na każdym etapie realizacji inwestycji muszą być zgodne z obowiązującym prawem i wytycznymi jednostki współfinansującej.
Podmioty odpowiedzialne w ramach przedmiotowej inwestycji za jej stronę techniczno - logistyczną mają często rację z punktu widzenia jej praktycznej realizacji, domagając się bieżących korekt i zmian koncepcji, ale nawet słuszne z ich pozycji, zmiany na etapie realizacji inwestycji mogą być, a często też i są, niezgodne z szeroko rozumianą stroną formalno-prawną. Inwestor musi m.in. dochować swoistego "schematu" z wniosku o dofinansowanie unijne. Właśnie dlatego stoję na stanowisku, że Pan Prezes Lachowicz podjął się bardzo trudnego i złożonego zadaniem. Z jednej strony jako fachowiec i praktyk, otwarty na "słuszne" skąd inąd wnioski wykonawców, dąży do zastosowania jak najlepszych rozwiązań przy realizacji przedmiotowej inwestycji, z drugiej jednak ma świadomość że będzie rozliczany za wydawanie publicznych pieniędzy i jest w związku z tym zobowiązany do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi ze strony podmiotu współfinansującego.
Na dzień dzisiejszy sytuacja związana z realizacją przedmiotowej inwestycji nie odbiega znacząco od założeń które towarzyszyły przeprowadzeniu ponownej procedury przetargowej na jej dokończenie. Zarząd ZUOK Spytkowo Sp. z o.o. ze względu na kłopoty z poprzednim wykonawcą generalnym, który okazał się nie zdolny do udźwignięcia ciężaru inwestycji, tak od strony logistycznej jak i finansowej (ogłosił upadłość likwidacyjną), ubiega się obecnie o przesunięcie terminu rozliczenia środków unijnych, dofinansowujących inwestycję tak aby w pełni wykorzystać to źródło finansowania z pożytkiem nie tylko dla publicznej spółki, ale przede wszystkim lokalnej społeczności.(...)

Tomasz Uss, inspektor robót branży sanitarnej
Na dzień dzisiejszy instalacje wewnątrz budynków zrealizowane są w dużym stopniu, w związku z czym nie stanowią one elementu mogącego mieć wpływ na terminy oddania przedsięwzięcia do użytkowania. Sieci i przyłącza są realizowane na bieżąco. Skuteczność działań oraz spełnienia wymogów będzie zależeć w dużej mierze od prawidłowej organizacji prac przez wykonawcę oraz warunków pogodowych.