piątek, 17 lipiec 2015 05:25

Kolejne sześć lat WPGO

Napisane przez

Trwają prace nad zmianami WPGO

Prezes ZUOK Spytkowo Paweł Lachowicz wszedł w skład grupy roboczej powołanej do aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami jest dokumentem, który stanowi podstawę postępowania z odpadami komunalnymi na terenie całego kraju. Każde województwo posiada swój, unikalny Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, ze względu na to, że każdy region ma inne warunki demograficzne, geograficzne czy stopień urbanizacji.

Aktualizacja dokumentu następuje raz na 6 lat. Obecna będzie już trzecią i obejmie lata 2016-2021. Warto zauważyć, że wraz z upływem lat zmieniają się standardy w gospodarce odpadami, do których trzeba się dostosować, aby spełniać m.in. europejskie normy.

- Pracę nad zmianami w WPGO są istotne dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - mówi Paweł Lachowicz, prezes ZUOK Spytkowo. - W planie wskazane zostaną Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Liczę na to, że w naszym regionie będą funkcjonować tylko instalacje nowoczesne, takie jak Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Województwo warmińsko-mazurskie składa się z 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi: północnego, północno-wschodniego, wschodniego, zachodniego i centralnego. Do aktualizacji WPGO dla województwa warmińsko-mazurskiego została powołana grupa robocza składająca się z m.in. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Paweł Lachowicz, jako prezes ZUOK w Spytkowie, został zaproszony do tego grona. We wcześniejszych aktualizacjach również brał czynny udział.

ZUOK Spytkowo jest jednym z dwóch RIPOKów, czyli Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, działających w Regionie Północno-Wschodnim naszego województwa z instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w skład której wchodzi składowisko odpadów, kompostowanie odpadów. Drugi RIPOK znajduje się w Sękitach i posiada tylko pierwszą z dwóch wymienionych instalacji. RIPOK ma za zadanie przyjmować odpady zielone, zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z całego przypisanemu mu regionu. Następnie musi je przetworzyć. W każdym regionie nieprzerwanie powstają wymienione odpady, które muszą trafić do RIPOK. Nie mogą one przedostać się poza granicę danego regionu.

RIPOK przestrzega zasady bliskości - przetwarzanie odpadów w miejscu ich powstawania. Wraz z aktualizacją planu może nastąpić zmiana granic regionów, na których działają poszczególne RIPOKi, dlatego tak ważny jest ten dokument, gdyż określa on strumień odpadów, który trafi do danej instalacji. Co więcej, wszelkie realizacje inwestycji jak np. budowanie kolejnych Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych muszą być wpisane w WPGO. Inaczej żadne projekty związane z gospodarką odpadami nie powstaną.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami uchwalany jest przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.