czwartek, 28 maj 2020 08:23

Sprzedaż energii elektrycznej

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-05-2020 pod numerem: 544774-N-2020.

Termin składania ofert 09-05-2019 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Udzielenie zamówienia - 30.06.2020r.

Pobierz:
ogloszenie

Wybór oferty - 23.06.2020r.

Pobierz:
wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 09.06.2020r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Pobierz:

ogloszenie

SIWZ_odt

SIWZ_pdf

Pytania i odpowiedzi

2512/2020/ Pytanie 1
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 2512/2020/ Pytanie 1
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną via poczta/kurier. Z tym zastrzeżeniem, że jako pierwszy podpis pod umową (dwa egzemplarze) złoży Wykonawca (reprezentujące go osoby/pełnomocnicy) i którą po podpisaniu jej przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (jednak nie później niż w ostatnim dniu związania ofertą) otrzyma fizycznie Zamawiający.

2512/2020/Pytanie 2
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikających z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postepowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej.
Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020r. dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w -dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach – do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego – do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 2
Zamawiający utrzymuje warunki SIWZ.

2512/2020/ Pytanie 3
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź 2512/2020/ Pytanie 3
Zamawiający gotowy jest do udzielenia stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy pod tym jednak warunkiem, że z treści przesłanego wzoru pełnomocnictwa będzie wynikało jednoznacznie, że jego udzielenie Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez Zamawiającego, w ramach działań podejmowanych przez Wykonawcę w związku i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, poza kosztami skalkulowanymi i wskazanymi już w cenie oferty Wykonawcy na podstawie której Zamawiający udzielił mu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz nie będzie sprzeczne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami SIWZ.

2512/2020/Pytanie 4
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności , związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 4
Zamawiający jest właścicielem Zakładu, w tym znajdującej się na jego terenie stacji transformatorowej.

2512/2020/Pytanie 5
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 5
Zamawiający informuje, że cześć danych zawarta jest w SIWZ. Brakujące dane Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną umową.

2512/2020/Pytanie 6
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas określony czy nieokreślony?
Odpowiedź 2512/2020/ Pytanie 6
Zamawiający posiada umowę na usługę dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na czas nieokreślony.

2512/2020/Pytanie 7
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie grupy taryfowej punktu poboru oraz udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczny całodobowo dla szacowanego zużycia podanego do wyliczenia oferty.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 7
Patrz: Część II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

2512/2020/Pytanie 8
Załącznik nr 6 do SIWZ. Czy Zamawiający oczekuje zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie istotne postanowienia Zamawiającego?
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 8
Patrz: Część III SIWZ – istotne postanowienia umowy.

2512/2020/Pytanie 9
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 9
Patrz: Odpowiedź 2512/2020/ Pytanie 1

2512/2020/Pytanie 10
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozliczeniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 10
Układ pomiarowy jest dostosowany do zasady TPA.

2512/2020/Pytanie 11
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 11
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ (pkt 4.4 formularza ofertowego):

Cena za 1 kWh (brutto) ………………… PLN

 (słownie: …………………………………………………………………………………….)

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku.

Pobierz: formularz_ofertowy_pdf

Pobierz: formularz_ofertowy_odt

2512/2020/Pytanie 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 12
Patrz: Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 1

2512/2020/Pytanie 13
Dotyczy części I rozdziału 6  SIWZ
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 13
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.
Biorąc pod uwagę terminy wszczętej procedury o zmówienie publiczne oraz terminy dot. procedury zmiany sprzedawcy zamawiający nie widzi niebezpieczeństwa, przy dołożeniu należytej staranności, nie dotrzymania terminu.

2512/2020/Pytanie 14
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w Części III pkt 2. Wykonawca wyjaśnia, że umowa obowiązuje od dnia podpisania, natomiast rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej obowiązuje od 01.08.2020 (po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego).  Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej odbywa się na zasadach i w terminach uwzględnionych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD).
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 14
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

2512/2020/Pytanie 15
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 15
Zamawiający nie posiada zwartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ.

2512/2020/Pytanie 16
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 16
Patrz: Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 10

2512/2020/Pytanie 17
Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie i jaki jest okres wypowiedzenia?
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 17
Patrz: Część I SIWZ pkt. 3

2512/2020/Pytanie 18
Dotyczy części II  SIWZ – parametry jakości energii elektrycznej.
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów, ponieważ umowa dotyczy wyłącznie sprzedaży energii elektrycznej i nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii. Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 18
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

2512/2020/Pytanie 19
Dotyczy części II  SIWZ – szacunkowe zużycie.
Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie/zmniejszenie łącznego wolumenu energii elektrycznej było maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu podstawowego.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 19
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

2512/2020/Pytanie 20
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych w złotych za kWh maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku?
Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny energii elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 20
Patrz: Odpowiedź 2512/2020/ Pytanie 11

2512/2020/Pytanie 21
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Wykonawca wskazał dodatkowo cenę jednostkową netto w zł/kWh. Wykonawca wyjaśnia, że na fakturze jest wskazana cena jednostkowa netto.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 21
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

2512/2020/Pytanie 22
Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr. 1 do SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 22
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

2512/2020/Pytanie 23
Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
a. kto jest obecnym sprzedawcą
b. jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą
c. jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)
d. data zawarcia umowy
e. obowiązuje od
f. obowiązuje do
g. okres wypowiedzenia [m/c] oraz w przypadku gdy Zamawiający posiada już rozdzielone umowy:
h. nazwa OSD z którym ma podpisaną umowę dystrybucyjną
i. numer umowy z OSD,
j. data zawarcia
k. obowiązuje od
l. obowiązuje do
m. okres wypowiedzenia [m/c]
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 23
Zamawiający informuje, że cześć danych zawarta jest w SIWZ.
Numer umowy z obecnym sprzedawcą: 2019/294, umowa obejmuje sprzedaż energii elektrycznej, data zawarcia umowy 27.06.2019r., obowiązuje od 01.08.2019 do 31. 07.2020r.
Numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2013/OSD/04552 zawarta w dniu 07.11.2013r., na czas nieokreślony.

2512/2020/Pytanie 24
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nr NIP
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- moc umowna;
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
- planowane roczne zużycie energii;
- grupy taryfowe;
Oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.
Odpowiedź 2512/2020/Pytanie 24
Zamawiający informuje, że cześć danych zawarta jest w SIWZ.
Brakujące dane Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaną umową.