piątek, 25 wrzesień 2020 12:29

Kompleksowe ubezpieczenie ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2718/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Kompleksowe ubezpieczenie ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25-09-2020 pod numerem: 589776-N-2020.

Termin składania ofert: 13-10-2020 godzina 13:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogloszenie

SIWZ_pdf

SIWZ_docx

Zalacznik_1_OPZ_pdf

Zalacznik_1_OPZ_docx

Zalacznik_2_Formularz_oferty_pdf

Zalacznik_2_Formularz_ofertowy_doc

Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_pdf

Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_doc

Zalacznik_4_Podstawy_wykluczenia_pdf

Zalacznik_4_Podstawy_wykluczenia_doc

Zalacznik_5_5a_5b_5c_Wzor_umowy_pdf

Zalacznik_5_5a_5b_5c_Wzor_umowy_doc

Zalacznik_6_Wykaz_floty_pdf

Zalacznik_6_Wykaz_floty_ods

Zalacznik_7_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa_pdf

Zalacznik_7_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa_doc

Zalacznik_8_Oswiadczenie_RODO_pdf

Zalacznik_8_Oswiadczenie_RODO_doc

Zalacznik_9_Dane_do_oceny_ryzyka_ubezpieczeniowego_pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.11.2020

pobierz:

ogloszenie

Unieważnienie - część III - 03.11.2020

Pobierz:

unieważnienie

Wybór oferty - 03.11.2020

Pobierz:

Wybór_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 22.10.2020

Pobierz:
Zestawienie_ofert

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert - 22.10.2020, godzina 10:00

Otwarcie ofert - 22.10.2020, godzina 10:15

Pobierz:
Zmiana_ogloszenia

Zmiana terminu składania ofert - 20.10.2020, godzina 13:00

Otwarcie ofert - 20.10.2020, godzina 13:15

Pobierz:

Ogloszenie_zmiana

Pytania i odpowiedzi

2718/2020/Pytanie 1
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? Jeżeli tak, to kiedy była ona ostatni raz aktualizowana.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 1
Zamawiający posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, aktualizowaną w 2020 roku.

2718/2020/Pytanie 2
Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi działalność transportu drogowego towarów zgodnie z PKD numer 49.41.Z ?
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 2
Na dzień dzisiejszy nie.

2718/2020/Pytanie 3
Czy Zamawiający zajmuje się transportem towarów niebezpiecznych, paliw i ciekłych gazów lub innych substancji łatwopalnych, za wyjątkiem przypadków, gdy substancje takie mogą znajdować się w transportowanych opadach zmieszanych.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 3
Nie.

2718/2020/Pytanie 4
W odniesieniu do III części zamówienia – Ubezpieczenie floty prosimy o wykreślenie zapisu Dział 4, § 2, punkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ str. 42) mówiącego o możliwości wystawiania polis krótkoterminowych z okresem ekspiracji do dnia 04.12.2020r. w związku z tym , iż dzień ten przypada przed okresem obowiązywania umowy generalnej.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 4
W odniesieniu do III części zamówienia – Ubezpieczenie, Dział IV, § 2, punkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) Zamawiający dokonuje modyfikacji jak niżej:
Było:
W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych Ubezpieczający może zawnioskować o ochronę ubezpieczeniową krótkoterminową z okresem ekspiracji do dnia 04.12.2020 r. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe naliczana jest proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia - licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej i składek minimalnych. Składki ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych krótkoterminowych będą płatne jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia.
Jest:
W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych Ubezpieczający może zawnioskować o ochronę ubezpieczeniową krótkoterminową z okresem ekspiracji do dnia 04.12.2021 lub 04.12.2022 r. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe naliczana jest proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia - licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej i składek minimalnych. Składki ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych krótkoterminowych będą płatne jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia.

2718/2020/Pytanie 5
W odniesieniu do wymaganych warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Auto Casco prosimy o modyfikację § 2 punkt 3 - Dział IV B Opisu Przedmiotu Zamówienia (strona 43, zał. nr do SIWZ)  poprzez:
a) zmianę limitu dotyczącego transportu/holowania pojazdu na: do kwoty brutto 1.000 zł, gdy szkoda powstała na ternie RP oraz do kwoty brutto 5.000 zł, gdy szkoda powstała za granicą RP (z zastrzeżeniem podpunktu b)
b) wprowadzenie ogólnego limitu 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla kosztów związanych z zabezpieczeniem i holowaniem uszkodzonego pojazdu
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 5
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 6
W odniesieniu do wymaganych warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Auto Casco prosimy o wykreślnie punktu mówiącego o szkodach powstałych, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 6
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 7
W odniesieniu do wymaganych warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Auto Casco prosimy o wykreślnie punktu mówiącego o ochronie ubezpieczeniowej w sytuacji odpłatnego przekazania pojazdu w użytkowanie osobie trzeciej
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 7
Zamawiający nie wyraża zgody. Przyczepy nieodpłatnie przekazywane są rolnikowi uprawiającemu teren rolny należący do majątku Spółki. Zamawiający nie może wykluczyć przekazania w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie innych pojazdów.

2718/2020/Pytanie 8
W odniesieniu do wymaganych warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Auto Casco prosimy o modyfikację punktu bezgotówkowej likwidacji szkód poprzez dodanie, iż Zamawiający musi dodatkowo przedstawić: upoważnienie do odbioru odszkodowania
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 8
Modyfikacja zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

2718/2020/Pytanie 9
W odniesieniu do wymaganych warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Auto Casco prosimy o modyfikację punktu dotyczącego uproszczonej likwidacji szkód o wartości do 3.000 zł poprzez dodanie, iż Zamawiający musi dodatkowo przedstawić: zdjęcia uszkodzeń, kosztorys, opis okoliczności powstania szkody z zakresem uszkodzeń i upoważnienie do odbioru odszkodowania
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 9
Zamawiający dokonuje zmiany w zał.1 do SIWZ, Dział IVB, par. 7, pkt 10
Było:
Zastosowanie ma uproszczona procedura likwidacji szkód dla szkód o wartości nie przekraczających 3 000,00 zł. Warunkiem skorzystania z uproszczonej likwidacji szkód jest zgłoszenie procedury uproszczonej na infolinię. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel rezygnuje z oględzin, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi.
Jest:
10) Zastosowanie ma uproszczona procedura likwidacji szkód dla szkód o wartości nie przekraczających 3 000,00 zł. Warunkiem skorzystania z uproszczonej likwidacji szkód jest zgłoszenie procedury uproszczonej na infolinię. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel rezygnuje z oględzin, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie dokumentacji (kosztorys, opis okoliczności powstania szkody z zakresem uszkodzeń i upoważnienie do odbioru odszkodowania) oraz faktur/rachunków, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi.

2718/2020/Pytanie 10
W odniesieniu do wymaganych warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu Assistance rozszerzone prosimy o modyfikację zapisu sumy ubezpieczenia dla Assistance rozszerzonego na kwotę 3.000 EURO.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 10
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 11
Prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o możliwości rozkładania składki za ubezpieczenia komunikacyjne na raty bez dodatkowej zwyżki składki. Proponujemy zapis mówiący o 5% zwyżce przy dwóch ratach i 10% zwyżce przy czterech ratach, przy czym zwyżki dotyczą ubezpieczenia OC oraz AC, natomiast pozostałe ryzyka NW i Assistance opłacane będą jednorazowo.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 11
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 12
Prosimy o ustosunkowanie się do poniższego zalecenia po wykonanych  lustracjach w Zakładzie -  czy zostało ono wykonane / na jakim jest etapie wykonywania / lub  prosimy o uzasadnienie braku  wykonania lub podania najbliższej daty wykonania zalecenia:
Zalecenie 10/2016 - Lokalizacja stacji sprężonego powietrza - Zakład rozpoczął procedurę projektową do pozwolenia na budowę. Stacja sprzężonego powietrza zostanie przeniesiona na zewnątrz hali. – Proszę o informacja na jakim etapie jest realizacja zalecenia oraz kiedy przewidziane jest zakończenie inwestycji.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 12
Prace związane z przeniesieniem stacji sprężonego powietrza na zewnątrz hali zostały wtrzymane z uwagi na planowaną modernizację zakładu. Trwają prace dotyczące wyboru koncepcji rozwoju zakładu. Element dotyczący stacji sprężonego powietrza zostanie uwzględniony przy modernizacji.

2718/2020/Pytanie 13
Wnioskujemy o modyfikacje klauzuli wypowiedzenia umowy poprzez dodanie:
Ważnymi powodami, warunkującymi możliwość wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela, mogą być a) wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, tj. wypowiedzenie umowy z tego tytułu jest możliwe wyłącznie gdy szkodowość, rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej (składka przypisana za okres 6 miesięcy) za pierwsze 6 miesięcy danego roku ochrony przekroczy 60%; b) istotne pogorszenie warunków reasekuracyjnych - powód ten musi być potwierdzony przez Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem zawierającym uzasadnienie faktyczne dla realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do wypowiedzenia umowy (w tym, np. określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony reasekuracyjnej na możliwość utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie.
Rozwiązanie umowy z powodów określonych powyżej może zostać dokonane za 5 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 13
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli wypowiedzenia umowy jak niżej.
Było:
Klauzula wypowiedzenia umowy

Strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia (rozliczeniowego) z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

 1. jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie
  z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Jest:
Klauzula wypowiedzenia umowy

Strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia (rozliczeniowego) z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

 1. jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie
  z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 3. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, tj. wypowiedzenie umowy z tego tytułu jest możliwe wyłącznie gdy szkodowość, rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej (składka przypisana za okres 6 miesięcy) za pierwsze 6 miesięcy danego roku ochrony przekroczy 60%;
 4. istotne pogorszenie warunków reasekuracyjnych - powód ten musi być potwierdzony przez Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem zawierającym uzasadnienie faktyczne dla realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do wypowiedzenia umowy (w tym, np. określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony reasekuracyjnej na możliwość utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie.

 2718/2020/Pytanie 14
Prosimy o zmniejszenie do 10.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  limitu na ryzyko pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji, przy czym powyższe ograniczenie jest wspólne dla ryzyka ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (AR), ubezpieczenia maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego (CPM),ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (EEI) i dotyczy także limitów w ramach klauzul dodatkowych, które zastosowanie będą miały w przypadku szkody w wyniku pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 14
Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 15.

 2718/2020/Pytanie 15
Jeśli klient nie zrealizował zalecenia 10/2016 prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla szkód w wyniku ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji, których przyczyna będzie wynikać z użytkowania stacji sprężonego powietrza, zlokalizowanej wewnątrz hali sortowni, zastosowanie ma limit 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Po wykonaniu zalecenia przeniesienia stacji sprężonego powietrza poza halę sortowni, dla szkód w wyniku ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji, których przyczyna będzie wynikać ze stacji sprężonego powietrza, zastosowanie będzie miał  ww. limit 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich zdarzeń z tytułu ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji). Ubezpieczający jest zobowiązany do przedstawienia Ubezpieczycielowi dokumentacji, potwierdzającej wykonanie zaleceń (np. protokoły, dokumentacja techniczna, fotograficzna).
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 15
Zamawiający dokonuje zmiany w zał.1 do SIWZ, Dzial IIA, par. 5, tabela 3.
Było:
Ryzyko: ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji - limit 15 000 000,00
Jest:
Ryzyko: ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji - limit 15 000 000,00
Dla szkód w wyniku ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji, których przyczyna będzie wynikać z użytkowania stacji sprężonego powietrza, zlokalizowanej wewnątrz hali sortowni, zastosowanie ma limit 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Po wykonaniu zalecenia przeniesienia stacji sprężonego powietrza poza halę sortowni, dla szkód w wyniku ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji, których przyczyna będzie wynikać ze stacji sprężonego powietrza, zastosowanie będzie miał  ww. limit 15 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich zdarzeń z tytułu ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji). Ubezpieczający jest zobowiązany do przedstawienia Ubezpieczycielowi dokumentacji, potwierdzającej wykonanie zaleceń (np. protokoły, dokumentacja techniczna, fotograficzna).

 

2718/2020/Pytanie 16
Prosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji na 20% nie mniej niż 200.000,00 zł
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 16
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dzial IIA (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk), par. 6, pkt. d)
Było:
dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w  wysokości:
- dla szkody do wysokości 500 000,00 zł - 10 % odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 zł,
- dla pozostałych szkód powyżej 500 000,00 zł - 10% odszkodowania, nie mniej niż 50 000,00 zł, nie więcej niż 500 000,00 zł,

Jest:
dla ubezpieczenia ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w  wysokości: 10 % odszkodowania, nie mniej niż 150 000,00 zł,

2718/2020/Pytanie 17
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy w CPM
 dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji w wysokości 10% wartości odszkodowania,
- nie mniej niż 20 000,00 zł dla mienia o wartości równej lub mniejszej 400 000,00 zł,
- nie mniej niż 50 000,00 zł dla mienia o wartości powyżej 400 000,00 zł.
- Dla pozostałych ryzyk 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00, nie więcej niż 50 000,00 zł, przy czym dla szkód w szybach, oszkleniach maszyn i urządzeń w zakresie ryzyka stłuczenia/pęknięcia franszyza redukcyjna wynosi 500,00 zł.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 17
Zamawiający dokonuje zmiany w zał.1 do SIWZ, Dzial IIC, par. 6

Było:
Zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00 zł, nie więcej niż 50 000,00 zł, przy czym dla szkód w szybach, oszkleniach maszyn i urządzeń w zakresie ryzyka stłuczenia/pęknięcia franszyza redukcyjna wynosi 500,00 zł.
Jest:
Zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości:

10% wartości odszkodowania dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji:

- nie mniej niż 20 000,00 zł dla mienia o wartości równej lub mniejszej 400 000,00 zł,

- nie mniej niż 50 000,00 zł dla mienia o wartości powyżej 400 000,00 zł.

Dla pozostałych ryzyk 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00, nie więcej niż 50 000,00 zł, przy czym dla szkód w szybach, oszkleniach maszyn i urządzeń w zakresie ryzyka stłuczenia/pęknięcia franszyza redukcyjna wynosi 500,00 zł.

2718/2020/Pytanie 18
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (EEI) wnioskujemy o franszyzę dla ryzyka  Pożar, wybuch, sadza, dym, implozji: 20% wartości szkody, nie mniej niż 200 000,00 PLN
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 18
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 19
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (EEI) wnioskujemy o franszyzę : 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 5% odszkodowania min. 500 zł
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 19
Zamawiający odsyła do zał.1 do SIWZ, Dzial IIB, par. 6, gdzie wprowadzono franszyzę redukcyjną dla zwiększonych kosztów działalności: 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 5% odszkodowania min. 500 zł dla kosztów nieproporcjonalnych.

2718/2020/Pytanie 20
Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu w ryzykach AR,CPM,EEI że limit dla ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji jest łączny  wraz z klauzulami dodatkowymi.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 20
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

 

2718/2020/Pytanie 21
Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli zwiększonych kosztów działalności na 500.000 PLN oraz wprowadzenie franszyzy: 3 dni robocze
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 21
Zamawiający dokonuje zmiany w zał.1 do SIWZ, Dział IIE, par. 1
Było:
Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa zwiększone koszty działalności po szkodzie, poniesione w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zabezpieczenia mienia nieobjętego szkodą, w tym:

− koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia,

− koszty lokalizacji zastępczej, wynajmu powierzchni użytkowych/biurowych /magazynowych,

− koszty użytkowania sprzętu zastępczego, wynajmu maszyn i urządzeń, w celu ponownego uruchomienia działalności/sprzedaży/ usług,

− koszty transportu mienia do/z lokalizacji zastępczych,

− koszty dodatkowego zatrudnienia oraz usług firm zewnętrznych,

− koszty pracy w godzinach nadliczbowych. nocnych i dniach wolnych od pracy, a także frachtu ekspresowego.

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 1 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

Limit wspólny dla ubezpieczeń PD, CPM, MB.

Jest:
Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa zwiększone koszty działalności po szkodzie, poniesione w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zabezpieczenia mienia nieobjętego szkodą, w tym:

− koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia,

− koszty lokalizacji zastępczej, wynajmu powierzchni użytkowych/biurowych /magazynowych,

− koszty użytkowania sprzętu zastępczego, wynajmu maszyn i urządzeń, w celu ponownego uruchomienia działalności/sprzedaży/ usług,

− koszty transportu mienia do/z lokalizacji zastępczych,

− koszty dodatkowego zatrudnienia oraz usług firm zewnętrznych,

− koszty pracy w godzinach nadliczbowych. nocnych i dniach wolnych od pracy, a także frachtu ekspresowego.

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 1 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza czasowa: 3 dni robocze.

Limit wspólny dla ubezpieczeń PD, CPM, MB.

2718/2020/Pytanie 22
W klauzuli kosztów dodatkowych - limit 1 mln zł, Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych  na 500.000 PLN
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 22
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 23
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w klauzuli przypalenia i osmolenia : limit 100.000 PLN oraz franszyzę  redukcyjną w wysokości: 15% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 23
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dzial IIE, par. 1

Było:
Klauzula przypalenia i osmolenia

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub osmoleniu ubezpieczonego mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru.

Jest:
Klauzula przypalenia i osmolenia

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub osmoleniu ubezpieczonego mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru.

Zastosowanie ma limit odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 15% wartości odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł.

Zamawiający dodaje zapis w zał.1 do SIWZ, Dział IIA, par. 6,

 1. f) dla poszczególnych klauzul dodatkowych w dziale IIE – zgodnie z ich treścią.

2718/2020/Pytanie 24
Wnioskujemy o potwierdzenie iż ubezpieczeniem nie są objęte  koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacja.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 24
Koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacja mieszczą się w zakresie ubezpieczenia środowiskowego.

2718/2020/Pytanie 25
Wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia surowców wtórnych
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 25
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 26
Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli miejsca ubezpieczenia
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 26
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 27
Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli przepięciowej :  franszyzy redukcyjnej: 15% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 27
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dział IIE, par. 1

Było:
Klauzula przepięciowa

Strony uzgodniły, że w rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia. Za przepięcie uznaje się:

1) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi – odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego,

2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądy elektrycznego itp. przyczyn - odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, natomiast łącznie nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Jest:
Klauzula przepięciowa

Strony uzgodniły, że w rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia. Za przepięcie uznaje się:

1) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi – odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego,

2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądy elektrycznego itp. przyczyn - odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, natomiast łącznie nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 15% wartości odszkodowania nie mniej niż 10 000,00 zł.

2718/2020/Pytanie 28
Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli sabotażu : franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 PLN
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 28
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dział IIE, par. 1

Było:
Klauzula sabotażu

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, przez uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do normalnego funkcjonowania Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności : 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Limit wspólny dla ubezpieczeń PD, EE, CPM, MB.

Jest:
Klauzula sabotażu

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, przez uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do normalnego funkcjonowania Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności : 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 zł.

Limit wspólny dla ubezpieczeń PD, EE, CPM, MB.

2718/2020/Pytanie 29
Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli aktów terroryzmu i zamieszek : franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 PLN
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 29
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dział IIE, par. 1

Było:
Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek

Strony uzgodniły, iż :

− Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych.

− Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności : 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Limit wspólny dla ubezpieczeń PD, EE, CPM, MB.

Jest:
Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek

Strony uzgodniły, iż :

− Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych.

− Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności : 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 zł.

Limit wspólny dla ubezpieczeń PD, EE, CPM, MB.

2718/2020/Pytanie 30
Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia na 500.000 PLN
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 30
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

2718/2020/Pytanie 31
Wnioskujemy o zmianę limitu w klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych na: 5% wartości szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 50.000
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 31
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 32
Wnioskujemy o zmianę limitu oraz zastąpienie klauzuli uderzenia pojazdu na  poniższa treść:
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej do łącznego limitu ubezpieczenia 200.000 PLN ale nie więcej niż suma ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek:
a) uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jego pracowników,

 1. b) w pojazdach wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do transportu w miejscu ubezpieczenia o ile stanowią one przedmiot ubezpieczenia,
 2. c) w ładunku przewożonym przez pojazdy wykorzystywane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do transportu w miejscu ubezpieczenia o ile mienie stanowiące ten ładunek jest przedmiotem ubezpieczenia.
  Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 32
  Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dział IIE, par. 1

Było:
Klauzula uderzenia pojazdu
Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody spowodowane uderzeniem pojazdu lub jego części lub przewożonego nim ładunku w ubezpieczony przedmiot. Za taką szkodę uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu, także innego niż drogowy, z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy/maszyny eksploatowane przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

Jest:
Klauzula uderzenia pojazdu
Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody spowodowane uderzeniem pojazdu lub jego części lub przewożonego nim ładunku w ubezpieczony przedmiot. Za taką szkodę uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu, także innego niż drogowy, z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy/maszyny eksploatowane przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność

Zastosowanie ma limit 300 000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód w ubezpieczonym mieniu na skutek:

 1. a) uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
 2. b) w pojazdach wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do transportu w miejscu ubezpieczenia o ile stanowią one przedmiot ubezpieczenia,
 3. c) w ładunku przewożonym przez pojazdy wykorzystywane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do transportu w miejscu ubezpieczenia o ile mienie stanowiące ten ładunek jest przedmiotem ubezpieczenia.

2718/2020/Pytanie 33
Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli odtworzenia dokumentacji limitu 5% wartości szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 50.000
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 33
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

2718/2020/Pytanie 34
Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej (tam gdzie jest ryzyko włączone) o poniższej treści:

 Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku. Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

− spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

− wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,

− szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 34
Zamawiający wpisuje do w zał.1 do SIWZ, Dział IIA, par. 8 punkt cc) oraz w zał.1 do SIWZ, Dział IIB, par. 8 punkt w) o treści „Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dzial IIE, par. 1 dodając zapis:

Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku. Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

− spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

− wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,

− szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji.

2718/2020/Pytanie 35
Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej  o poniższej treści oraz limitu i franszyzy:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

− których wiek przekracza 50 lat ,

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności:1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 5 000 zł
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 35
Zamawiający informuje, że limit został określony w dziale IIA, par. 5 tabela 3.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał.1 do SIWZ, Dział IIA, par. 3 punkt h)

Było:
Katastrofą budowlaną jest - zgodnie z definicją sformułowaną w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit określony w §5 ma zastosowanie wyłącznie dla katastrofy budowlanej samoistnej. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się zdarzeń, objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu innych ryzyk.

Jest:
Katastrofą budowlaną jest - zgodnie z definicją sformułowaną w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit określony w §5 ma zastosowanie wyłącznie dla katastrofy budowlanej samoistnej. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się zdarzeń, objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu innych ryzyk.

Ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje szkód w obiektach:

− których wiek przekracza 50 lat ,

− nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

− tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

− użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

2718/2020/Pytanie 36
Wnioskujemy  o dopisanie w paragrafie 2  punktu 6) iż zakres ubezpieczenia obejmuje wyżej wymienione faktycznie poniesione i udokumentowane koszty przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 36
Zamawiający nie widzi konieczności modyfikacji par. 2.

 2718/2020/Pytanie 37
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC

Wnioskujemy o  włączenie do postanowień dodatkowych zapisu: Kwestie nieuregulowane postanowieniami OPZ mogą być określone OWU Wykonawcy. Wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w OWU mają zastosowanie , chyba że zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia w OPZ.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 37
Zamawiający odsyła do postanowień zawartych w zał.1 do SIWZ, Dział I, par. 8.

2718/2020/Pytanie 38
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Prosimy o wykreślenie w całości zapisów OPZ Dział III A par. 3 pkt 8.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 38
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „Ochrona ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe pracowników polegające na wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu, będące konsekwencją uchybienia Ubezpieczonego (z wyłączeniem chorób zawodowych)”.

2718/2020/Pytanie  39
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Zakres działalności OC jest rozszerzony o produkt – prosimy o podanie co jest produktem w świetle poniższej definicji Produktu. Produkt to
- rzecz ruchoma, chociażby została połączona z inną rzeczą, z włączeniem pojemników, kontenerów i opakowań - wytworzona, sprzedana, dostarczona, dystrybuowana, zmieniana, zbudowana, naprawiana, serwisowana, projektowana, testowana, instalowana lub przetwarzana przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego albo w jego imieniu i która w chwili wystąpienia Wypadku nie znajdowała się w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; za Produkt uważa się również zwierzęta oraz energię;
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 39
Zamawiający wytwarza:

- odpady segregowane / surowce wtórne, w tym belowane,

- balast i stabilizat (składowane na polu składowym),

- kompost - głównie wykorzystywany do rekultywacji pola składowego, wykonywanego przez podmiot zewnętrzny, a po uzyskaniu stosownych zezwoleń – możliwość sprzedaży/dystrybucji do odbiorców,

- odcieki - zanieczyszczone wody powstające podczas składowania i kompostowania odpadów,

- gaz składowiskowy,

z czego za produkt uznać można odpady segregowane / surowce wtórne, w tym belowane oraz balast (frakcja energetyczna będąca paliwem) oraz kompost.

2718/2020/Pytanie 40
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Prosimy o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższego roku, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz jaka będzie ich wartość.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 40
Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Oświetlenie wymienione zostanie na hali sortowni, w kabinach sortowniczych, warsztacie i placach. Wartość podpisanej umowy 128.085,00

brutto.

Zadaszenie boksów, wartość ok. 350.000,00 netto

Odgazowanie składowiska, wartość ok. 370.000,00 netto.

Montaż wagi, wartość ok. 40.000,00 netto.

2718/2020/Pytanie 41
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Wnioskujemy o  wyłączenie szkód OC  spowodowanych przez wirus HIV lub priony, COVID.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 41
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 42
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Wnioskujemy o wyłączenie szkód OC  powstałych  w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu lub formaldehydu, lub w związku z użyciem rzeczy zawierających azbest lub formaldehyd.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 42
Zamawiający wyraża zgodę.
W zał. I do SIWZ Dział IIIA,  par. 3 dodaje się ust. 11 o treści:
„Z zakresu ubezpieczenia pozostają wyłączone szkody powstałe  w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu lub formaldehydu, lub w związku z użyciem rzeczy zawierających azbest lub formaldehyd”

2718/2020/Pytanie 43
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Wnioskujemy o wyłączenie szkód OC  w mieniu powierzonymi/lub leasingowanym w odniesieniu do maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 43
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 44
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Wnioskujemy o zmianę  § 6 Franszyzy i udziały własne

 1. a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł,
 2. b) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł,
  Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 44
  Zamawiający dokonuje zmiany w zał.1 do SIWZ, Dzial IIIA, par. 6, pkt 2

Było:
2) W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej:

 1. a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 zł, nie więcej niż 10 000,00 zł,
 2. b) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00 zł, nie więcej niż 10 000,00 zł,
 3. c) w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: 500,00zł.

Jest:
2) W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej:

 1. a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł,
 2. b) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł,
 3. c) w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: 500,00zł.

2718/2020/Pytanie 45
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Wyłączenie z zakresu OC ochrony za szkody wyrządzone przez azbest, materiały z azbestu i zawierające azbest.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 45
Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 44.

2718/2020/Pytanie 46
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Wyłączenie Zamawiającego jako Inwestora, w rozumieniu ustawy prawo budowlane (zgodnie z art. 18 prawa budowlanego).
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 46
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 47
DOTYCZY CZĘŚCI II zamówienia – ubezpieczenia OC
Wnioskujemy o wyłączenie obowiązywania klauzuli warunków i taryf w stosunku do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialność za szkody w środowisku.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 47
Zamawiający modyfikuje treść Klauzuli warunków i taryf w zał. 1 do SIWZ, par. 10

Było:
Klauzula warunków i taryf
Strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy, w tym stawki, nie mniej korzystne niż zastosowane/uzgodnione w umowie zasadniczej.

Jest:
Klauzula warunków i taryf (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia środowiskowego)
Strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy, w tym stawki, nie mniej korzystne niż zastosowane/uzgodnione w umowie zasadniczej.

2718/2020/Pytanie 48
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 16.09.2020
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 48

Zamawiający dokonał przesunięcia na dzień 20.10.2020 r.

 2718/2020/Pytanie 49
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wnioskujemy o wykreślenie wyrazu „ i środków transportu” w § 2 pkt 4 ppkt g).
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 49
Zamawiający nie wyraża zgody.

 2718/2020/Pytanie 50
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wnioskujemy o dodanie wyrazu „ z wyłączeniem szkód określonych w § 4 pkt 2” w §2 Zakresu ubezpieczenia lit k) szkody wyrządzone przez urządzenia, sprzęt specjalistyczny zainstalowany na pojazdach.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 50
Zamawiający nie wyraża zgody.

 2718/2020/Pytanie 51
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W związku z zapisem §2 Zakresu ubezpieczenia lit p) szkody powodujące roszczenia między osobami prawnymi, z którymi Ubezpieczający jest związany kapitałowo oraz wyrządzone osobom bliskim przez osoby objęte umową ubezpieczenia – prosimy o podanie osób prawnych / spółek z którymi Zamawiający jest związany.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 51
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 52
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez wadliwy produkt - prosimy o podanie listy produktów wyprodukowanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 52
Zamawiający odsyła do odpowiedzi w pytaniu 39.

2718/2020/Pytanie 53
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W odniesieniu do szkód wyrządzonych  przez zwierzęta – prosimy o podanie jakie zwierzęta hoduje/posiada Zamawiający?
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 53
Zamawiający informuje, że nie hoduje/posiada zwierząt i nie planuje w okresie ubezpieczenia.

 2718/2020/Pytanie 54
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu  100 000 PLN dla szkód osobowych pracowników polegające na wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu, będące konsekwencją uchybienia Ubezpieczonego (z wyłączeniem chorób zawodowych).
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 54
Zamawiający nie wyraża zgody.

2718/2020/Pytanie 55
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w zapisie §7 Wypłata odszkodowań i likwidacja szkód na :  

W granicach sumy gwarancyjnej oraz swojej odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciel będzie zobowiązany również do:

 1. Zapłacenia po wystąpieniu wypadku kosztów pomocy prawnej (m.in. wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe i inne koszty wynikające z konieczności ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego, koszty podróży), w tym poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę objętą ubezpieczeniem, bez zastosowania ograniczenia do stawek minimalnych, w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem w związku ze zgłoszonym roszczeniem,
 2. pokrycia kosztów poniesionych po wystąpieniu wypadku wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia szkodzie zagrożeniu i/lub zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 3. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, biegłych, ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem, w celu ustalenia okoliczności , przyczyn, rozmiaru szkody lub odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem.
 4. Wnioskujemy o potwierdzenie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody  powstałe w związku w wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją , dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu lub formaldehydu, lub w związku z użyciem rzeczy zawierających azbest lub formaldehyd.

Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 55
Zamawiający nie wyraża zgody i odsyła do odpowiedzi w pytaniu 42.

2718/2020/Pytanie 56
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wnioskujemy o listę rodzaju śmieci ma wysypisku.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 56
Składowisko w Spytkowie jest składowiskiem dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady składowane zostały ujęte w operacie p.poż.

 2718/2020/Pytanie 57

Uprzejmie prosimy o możliwość załączenia do oferty treści klauzuli Czystych Strat Finansowych dla tych Ubezpieczycieli, którzy w Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia nie posiadają takiej klauzuli, poniżej treść zapisów klauzuli CSF zawierająca standardowe wyłączenia:

 „Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

 1. spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,
 2. powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,
 3. powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,
 4. wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,
 5. powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,
 6. wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
 7. wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękojmiach lub gwarancjach,
 8. wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,
 9. wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,
 10. wynikających z wycofania produktów z rynku,
 11. wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),
 12. wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych,
 13. wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,
 14. wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki”.

Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 57
Zamawiający dokonuje modyfikacji Zał. 1 do SIWZ dodając w Dziale IIIA, par. 8 (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) Klauzulę czystych strat finansowych o treści jak niżej:
Klauzula czystych strat finansowych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie.
2. Przez czyste straty finansowe rozumie się  szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
3. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
a. spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek), 
b. powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,
c. powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,
d. wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,
e. powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,
f. wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
g. wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękojmiach lub gwarancjach,
h. wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,
i. wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,
j. wynikających z wycofania produktów z rynku,
k. wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),
l. wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych,
m. wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,
n. wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.

2718/2020/Pytanie 58
Uprzejmie prosimy o możliwość przesunięcia terminu na złożenie ofert o jeden dzień, tj. do dnia 21.10.2020r.
Odpowiedź 2718/2020/ Pytanie 58
Zamawiający dokonał przesunięcia terminu na złożenie ofert na dzień 22.10.2020, godzina 10:00.

2718/2020/Pytanie 59
Proszę o modyfikacje zal. 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w częsci IIC UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU (BUDOWLANEGO) OD USZKODZEŃ (CPM), paragraf 2 ust. 2 pkt l)
Było:
uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot – zgodnie z Klauzulą uderzenia pojazdu,
Jest:
uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot.
Odpowiedź 2718/2020/Pytanie 59
Zamawiający modyfikuje zał 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w częsci IIC UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU (BUDOWLANEGO) OD USZKODZEŃ (CPM), paragraf 2 ust. 2 pkt l)
Było:
uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot – zgodnie z Klauzulą uderzenia pojazdu,
Jest:
uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot.

Zamawiający publikuje zał. 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia uwzględniający modyfikacje dokonane w trakcie przetargu.

Pobierz:

Tekst_jednolity_zał_1_OPZ_uwzgledniajacy_odp_na_pyt