piątek, 30 październik 2020 11:11

Dostawa koparki przeładunkowej wraz z osprzętem

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa koparki przeładunkowej wraz z osprzętem.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2725/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.10.2020 roku.

Identyfikator postępowania: 8d137336-b127-421f-aa7b-3c4db2793fe9

Pobierz:

Ogloszenie_przekazane

Ogloszenie_opublikowane

SIWZ_pdf

SIWZ_odt

Klucz_publiczny

JEDZ_pdf

JEDZ_doc

Udzielenie zamówienia - 28.12.2020

Pobierz:

Ogloszenie_przekazane

Ogloszenie_opublikowane

Wybór oferty - 17.12.2020
Pobierz:
Informacja_o_wyborze

Informacja z otwarcia ofert - 10.12.2020

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Pytania i odpowiedzi

2725/2020/Pytanie 1
Zamawiający określił rok produkcji maszyny jako 2019 lub 2020.
Czy Zamawiający dopuszcza zakup maszyny z roku produkcji 2021? Ograniczenie ofertowania maszyny tylko z ww. roczników wyklucza praktycznie możliwość zaproponowania koparki „do produkcji”.

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 1
Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2019 lub 2020 lub 2021.

Pobierz: zmiana_ogloszenia

Pobierz: zmiana_ogloszenia_opublikowana

2725/2020/Pytanie 2
„W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w instrukcji techniczno – ruchowej koparki DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę oferty”
Proszę o doprecyzowanie czy z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody i naprawy usterek wynikających z błędów operatorskich, nieprawidłowej eksploatacji i zdarzeń wypadkowych? Jednocześnie proszę o potwierdzenie że w przypadku szkód i usterek powstałych w wyniku ww. działań Zamawiający zgadza się ponieść koszty związane z takimi naprawami (w tym dojazd i ewentualne transporty maszyny)?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 2
Szkody wynikające z błędów operatorskich, nieprawidłowej eksploatacji i zdarzeń wypadkowych nie podlegają zakresowi - przeglądów serwisowych oraz napraw wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku powstania tych szkód usługa naprawy będzie rozliczana odrębnie.

2725/2020/Pytanie 3
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie katalogu części zamiennych w wersji elektronicznej, zamiast wersji drukowanej? Katalog części to ponad 1 tys. stron – wersja elektroniczna jest dużo łatwiejsza do korzystania.

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 3
Zamawiający wyraża zgodę.

2725/2020/Pytanie 4
Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie dwóch lamp na tyle kabiny jedna lampą o mocnym strumieniu światła?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę.

2725/2020/Pytanie 5
Czy zamawiający rozumie pod pojęciem "system kontroli i diagnostyki" również układ przeciążeniowy koparki wraz z zamkami na siłownikach hydraulicznych?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 5
System kontroli i diagnostyki ma informować o przeciążeniach.
Siłowniki obsługujące ramiona koparki przeładunkowej mają być wyposażone w zamki hydrauliczne.

2725/2020/Pytanie 6
Dotyczy § 8 Kary umowne
Czy Zamawiający uznaje za siłę wyższą pandemie koronawirusa SARS CoV 2 i jej następstwa o charakterze ekonomicznym, tj. m.in. zamknięcie fabryk? Czy wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za powstałe w ten sposób opóźnienie w dostawie mimo wykazania należytej staranności (zamówienia maszyny z odpowiednim opóźnieniem w fabryce), tj. z uwagi na występującą pandemię?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 6
Kwestie związane z pandemią koronawirusa uregulowane zostały ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U 2020 poz. 1842).

2725/2020/Pytanie 7
Dotyczy § 8 Kary umowne
Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary Umownej za nieterminowe wykonanie dostawy do wartości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 7
Zamawiający nie wyraża zgody.

2725/2020/Pytanie 8
Dotyczy § 8 Kary umowne
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie kumulacji kar umownych w przypadku odstąpienia od Umowy i naliczenie tylko kary za odstąpienie od niej?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 8
Zamawiający nie wyraża zgody.

2725/2020/Pytanie 9
Maszyny przeładunkowe nie podlegają homologacji. Czy zamawiający może wykreślić ten zapis?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 9
Zamawiający wykreśla zapis: „komplet  dokumentów  niezbędnych  do dokonania  rejestracji, w  tym wyciąg ze świadectwa homologacji”.

2725/2020/Pytanie 10
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od zgłoszenia uszkodzenia (awarii). Czy zamawiający ma na myśli dni robocze?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 10
14 dni kalendarzowych.

2725/2020/Pytanie 11
Czy zamawiający wyrazi zgodę aby suma kar umownych nie przekroczyła 10% wartości umowy?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 11
Zamawiający nie wyraża zgody.

2725/2020/Pytanie 12
Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni od daty podpisania umowy? W czasie istniejącej epidemii wydajność produkcyjna fabryk jest obniżona ze względu na obowiązek kwarantanny pracowników produkcyjnych u których występują objawy Covid 19.

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 12
Zamawiający nie wyraża zgody.

2725/2020/Pytanie 13
Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 17 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź 2725/2020/Pytanie 13
Zamawiający nie wyraża zgody.