środa, 09 grudzień 2020 07:56

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - dostawa olei i smarów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-12-2020 pod numerem 764084-N-2020.

Termin składania ofert 18.12.2020 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SIWZ_pdf

SIWZ_doc

Udzielenie zamówienia
Pobierz:
Ogloszenie_udzielenie_zamowienia

Wybór oferty - 29.12.2020r.
Pobierz:
Powiadomienie_o_wyborze

Informacja z otwarcia ofert - 18.12.2020r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Pytania i odpowiedzi

2512/2/2020/Pytanie 1
Proszę o podanie taryfy dla danego punktu poboru energii.
Odpowiedź 2512/2/2020/Pytanie 1
Patrz: część I pkt. 3 - opis przedmiotu zamówienia SIWZ.

2512/2/2020/Pytanie 2
Wykonawca zwraca się z prośbą aby cena jednostkowa w formularzu ofertowym wyrażona była w MWH z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź 2512/2/2020/Pytanie 2
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.