środa, 30 grudzień 2020 13:07

Dostawa i serwis samochodu ciężarowego z wyposażeniem

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - Dostawa i serwis samochodu ciężarowego z wyposażeniem

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2728/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa i serwis samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny i przyczepę transportową

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30-12-2020 pod numerem 775666-N-2020.

Termin składania ofert 14.01.2021 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogłoszenie

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia
Pobierz:
Ogloszenie_o_udzieleniu

Wybór oferty - 26.01.2021r.

Pobierz:

Informacja_o_wyborze

Informacja z otwarcia ofert - 14.01.2021r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Pytania i odpowiedzi

2728/2020/Pytanie 1
1.5. Silnik napędowy i układy zasilania:

Czy Zamawiający dopuszcza moc silnika 206kW. Ponieważ stosując te 3 wymagania wykluczył z oferty dostawców pojazdów posiadających siniki 5 cylindrowe oraz 6 cylindrowe o niższej mocy.

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 1
Zamawiający zmienia zapisy w opisie SIWZ w pkt 1.5
moc maksymalna silnika: co najmniej 206 kW,

 

2728/2020/Pytanie 2
3.2. Wyposażenie:
- elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem żurawia informujący wizualnie operatora o procentowym wykorzystaniu możliwości urządzenia i ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia,
- podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny przy panelu sterowania umożliwiający śledzenie parametrów pracy żurawia i umożliwia wybranie aktywnych funkcji żurawia,
- system zarządzający udźwigiem żurawia w zależności od szerokości rozstawu belek podporowych: co najmniej dwa tryby udźwigu – udźwig ograniczony przy podporach w obrysie i maksymalny w przypadku belek całkowicie rozsuniętych,

Czy Zamawiający dopuszcza żuraw bez systemu elektronicznego. Stosując system elektryczno – hydrauliczny, który jest zgodny z dyrektywą UDT a mniej awaryjny od systemu elektronicznego. W proponowanym rozwiązaniu informacja o przeciążeniach odbywa się poprzez sygnalizatory świetlne, które są widoczniejsze od wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Wyposażony żuraw w system zdalnego sterowania za pomocą pilota bezprzewodowego powoduje, że wszystkie funkcje są na pulpicie pilota i operując zdalnie żurawiem jest niemożliwe aby śledzić parametry pracy żurawia na wyświetlaczu.

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 2
Zamawiający wyraża zgodę.

 

2728/2020/Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści pojazd z ręcznie sterowaną klimatyzacją?

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 3
Zamawiający wyraża zgodę.

 

2728/2020/Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści pojazd z belką przeciw najazdową stalową jako alternatywę dla stalowej osłony dolnej części chłodnicy?

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę.

 

2728/2020/Pytanie 5
Zamawiający w wykazie dostaw wymaga udokumentowania dostaw samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny i przyczepę transportową. Zwracamy się z prośbą o akceptację wykazania dostaw pojazdu z urządzeniem hakowym oraz żurawiem hydraulicznym bez przyczepy transportowej. Przyczepa jest najczęściej osobną częścią zamówienia, które są realizowane przez producentów przyczep.


Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 5
Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ (patrz pkt 7b SIWZ), w których wymaga wykonania co najmniej jednej dostawy samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny.

 

2728/2020/Pytanie 6

1.5. Silnik napędowy i układy zasilania:

Czy zamawiający dopuszcza silnik 5 cylindrowy o mocy 206 kW i pojemności 9,3 dm3. Samochód ciężarowy o DMC 18000 kg, który będzie jeździł w zestawie z przyczepą typu 2 x KP-7 lub KP-10 0 DMC 18000 kg powinien być wyposażony w silnik o mocy min. 200 kW i pojemności min. 9,0 dm3.

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 6

Patrz odpowiedź 2728/2020/Pytanie 1

 

2728/2020/Pytanie 7
1. Charakterystyka techniczna samochodu skompletowanego:

Czy zamawiający dopuszcza:

- długość całkowita nie większa niż 7,7 m

- wysokość (uwzględniająca żuraw) nie większa niż 3,5 m

Dopuszczalna długość zestawu pojazdów wynosi 18,75 m, natomiast proponowany zestaw pojazdów nie przekroczy 17,5 m. Najwyższym punktem stanowiącym wysokość skompletowanego pojazdu będzie żuraw, który o podanych parametrach po zamontowaniu zgodnie z technologią przekroczy wielkość 3,2 m.

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 7

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ

 

2728/2020/Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza żuraw o parametrach:

- udźwig: 980 kg przy wysięgu 9,9 m.

- masa żurawia nie większa niż 1700 kg.

Żuraw, który jest z przeznaczeniem do obsługi pojemników o większych gabarytach wypełnionych znacznej wagi towarem (szkło, gruz) oddalonych od samochodu podczas załadunku powinien mieć wysięg maksymalny co najmniej 9,0 m o udźwigu co najmniej 1000 kg.

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 8

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

2725/2020/Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści pojazd z tylną belką przeciwnajazdową, fabryczną, homologowaną o profilu innym niż okrągły?

Odpowiedź 2728/2020/Pytanie 9
Zamawiający wyraża zgodę.