piątek, 02 kwiecień 2021 08:26

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2728/2/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-04-2021 pod numerem 2021/BZP 00027276/01

Termin składania ofert 14.04.2021 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: cf1f37b3-df3d-4a72-a707-3a8785b22cc4

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cf1f37b3-df3d-4a72-a707-3a8785b22cc4

Pobierz:

Ogłoszenie_o_zamówieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Pobierz:
Ogloszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:

Ogloszenie

Informacja o wyborze oferty - 19.04.2021r.
Pobierz:
Wybór_oferty


Informacja z otwarcia ofert - 14.04.2021r.
Pobierz:
Zestawienie_ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie_zamówienia

Pytania i odpowiedzi

2728/2/2021/Pytanie 1
Czy Zamawiający zgodzi się na dłuższy czas wykonania? Ze względu na problemy produkcyjne nie możliwe jest wyprodukowanie pojazdu w tak krótkim czasie.
Odpowiedź 2728/2/2021/Pytanie 1
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

2728/2/2021/Pytanie 2
Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia, która wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru samochodu.
Producent samochodu udziela 24 miesięcznej gwarancji bez limitu kilometrów na dostarczony przedmiot zamówienia obowiązującej z dniem rejestracji pojazdu.
Odpowiedź 2728/2/2021/Pytanie 2
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Zgodnie z SWZ:
„Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

  1. a) komplet dokumentów wymaganych w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. świadectwa zgodności CE lub dokumenty potwierdzające jednostkowe dopuszczenie do ruchu, oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, karta pojazdu)”

Rejestracja pojazdu leży po stronie zamawiającego i nastąpi po prawidłowym wykonaniu umowy, tj. dostawie przedmiotu zamówienia, odbiorze urządzeń dźwigowych przez UDT, dostawie wymaganych dokumentów, przeszkolenia pracowników, odbiorze przez Zamawiającego i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń.

2728/2/2021/Pytanie 3
Czy zamiast ładowności powyżej 800 kg może być ładowność powyżej 700 kg?
Odpowiedź 2728/2/2021/Pytanie 3
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

2728/2/2021/Pytanie 4
Czy zamiast silnika o pojemności nie mniejszej niż 1900 cm³ może być silnik o pojemności nie mniejszej niż 1898 cm3?
Odpowiedź 2728/2/2021/Pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę.

2728/2/2021/Pytanie 5
Czy zamiast mocy maksymalnej silnika: co najmniej 100 kW może być moc maksymalna silnika: co najmniej 88 kW?
Odpowiedź 2728/2/2021/Pytanie 5
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

2728/2/2021/Pytanie 6
Czy zamiast o bezwładnościowych 3 punktowych pasów bezpieczeństwa  na wszystkich fotelach mogą być pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla kierowcy i jednego pasażera, fotel środkowy pasażera wyposażony w pas bezpieczeństwa dwupunktowy.
Odpowiedź 2728/2/2021/Pytanie 6
Zamawiający wyraża zgodę.