poniedziałek, 12 kwiecień 2021 12:28

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-04-2021 pod numerem 2021/BZP 00030909/01

Termin składania ofert 21.04.2021 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: 7808a512-498d-460d-bb6b-4056ee69e27d

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7808a512-498d-460d-bb6b-4056ee69e27d

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamówieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert:

Na podstawie art. 284 ust.3 u.p.z.p. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 26.04.2021 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.04.2021 rok godz. 12:00

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:

Ogloszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.05.2021

Pobierz:
Informacja_wybor

Informacja z otwarcia ofert - 26.04.2021

Pobierz:

zestawienie_ofert

Pobierz:

Ogloszenie_zmiana_2021_04_21

Pytania i odpowiedzi

Pobierz:

Pytania i odpowiedzi_pdf

Pytania i odpowiedzi cz II_pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie_zamówienia