piątek, 28 maj 2021 11:38

Budowa PSZOK w Giżycku Etap I

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2729/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku Etap I

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-05-2021 pod numerem 2021/BZP 00068175/01

Termin składania ofert 18.06.2021 godzina 09:00.

ID postępowania z miniPortalu: e5b596cb-2324-469c-a2a4-4183a3317cdb

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e5b596cb-2324-469c-a2a4-4183a3317cdb

Ogłoszenie o zmianie umowy 31.01.2022

Pobierz:
ogloszenie_o_zmianie_umowy

Pobierz:
Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_odt

SWZ_pdf

Badania_geologiczne_2020

Badania_geologiczne_2021

PB_BD_XXV

PB_BE_XVI_XVII_XXIII

PB_BS_XVI_XVII_XXIII

Plan_zagospodarowania_terenu_A0

Plan_zagospodarowania_terenu_Etap_I

Pozwolenie_na_budowe

Przedmiar_BD

Przedmiar_BE

Przedmiar_BS

STWIOR_BB

STWIOR_BD

STWIOR_BE_instalacja_CCTV

STWIOR_BE_instalacja_elektryczna_wew

STWIOR_BE_instalacja_elektryczna_zew

STWIOR_BE_instalacja_fotowoltaiczna

STWIOR_BE_instalacja_teletechniczna

STWIOR_BE_linie_kablowe

STWIOR_BS

Zmiany_projektowe

Zmiany_projektowe_rozwiazania_szczegolowe_dot_UWAGA_1

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert

Na podstawie art. 286 ust.3 u.p.z.p. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 25.06.2021 rok godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 25.06.2021 rok godz. 10:00

Pobierz:

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania

Pobierz:
ogloszenie

Informacja o kwocie na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

Pobierz:

Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia

Informacja z otwarcia ofert - 25.06.2021r.

Pobierz:
zestawienie_ofert

Wybór oferty - 06.07.2021r.
Pobierz:
Powiadomienie_o_wyborze_oferty