środa, 11 sierpień 2021 02:41

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Napisane przez

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2021r. pod numerem 2021/BZP 00145949/01

Termin składania ofert 20.08.2021 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: 9e7a9fab-1c96-45f9-bbe8-b5134fa115c4

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e7a9fab-1c96-45f9-bbe8-b5134fa115c4


Pobierz:
Ogloszenie_o_zamowieniu_2021_08_11

SWZ_odt

SWZ_pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:

Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia

Informacja z otwarcia ofert - 20.08.2021r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Wybór oferty - 02.09.2021r.

Pobierz:
Wybor_oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:
Ogloszenie


Pytania i odpowiedzi

2727/2/2021/Pytanie 1
Szanowni Państwo zwracam się z prośbą w postępowaniu przetargowym 2727/2/2021: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów, o udostępnienie zdjęć odpadu o kodzie 17 06 04.
Odpowiedź 2727/2/2021/Pytanie 1
Zdjęcia w załączeniu.
zdjęcie_nr_1
zdjęcie_nr_2

2727/2/2021/Pytanie 2
Proszę o informację do zamówienie o numerze 2727/2/2021- cześć zadania nr 2.
Jaką ilość Państwo szacunkową  przekazują  na pojedynczy odbiór odpadów – brak podania minimalnej ilości przekazywanych odpadów. Jak odpady będą przekazywane do odbioru w opisie przedmiotu zamówienia jest podane że odpady są przechowywane w zamykanym kontenerze.
Odpowiedź 2727/2/2021/Pytanie 2
Zgodnie z SWZ, Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy. Zamawiający dostosuje się do pojazdu Wykonawcy.
Odpady będą ustawione na palecie i zawinięte streczem. Średnia szacunkowa objętość odpadu na palecie to ok. 1,5 m3