środa, 08 grudzień 2021 13:33

Dokumentacja projektowa mobilnych PSZOK wraz z nadzorem autorskim

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2729/2/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-12-2021 pod numerem 2021/BZP 00305839/01

Termin składania ofert 17.12.2021 godzina 09:00.

ID postępowania z miniPortalu: baf056b9-b261-427b-b35e-ea7da88fd0e8

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/baf056b9-b261-427b-b35e-ea7da88fd0e8

Pobierz:

Ogłoszenie

SWZ_doc

SWZ_pdf

Zalacznik_6_Wstepna_koncepcja_zagospodarowania_dzialki_pod_MPSZOK_Kruklanki

Zalacznik_7_Wstepna_koncepcja_zagospodarowania_dzialki_pod_MPSZOK_Pozezdrze

Zalacznik_8_Wstepna_koncepcja_zagospodarowania_dzialki_pod_MPSZOK_Budry

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 31.01.2022r.

Pobierz:
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wybór Oferty - 12.01.2022r.


Pobierz:
Powiadomienie_o_wyborze_oferty

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Pobierz:
wniosek

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie_zamówienia

Informacja z otwarcia ofert - 17.12.2021r.

Pobierz:
zestawienie_ofert