środa, 15 grudzień 2021 11:31

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/3/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-12-2021 pod numerem 2021/BZP 00316468/01

Termin składania ofert 31.12.2021 godzina 09:00.

ID postępowania z miniPortalu: 2e7004db-3aef-4b6b-82f1-68b0e6a1ba0a

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e7004db-3aef-4b6b-82f1-68b0e6a1ba0a

Pobierz:

ogloszenie

SWZ_pdf

SWZ_docx

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:
Ogloszenie

Informacja o wyborze oferty

Pobierz:
wybor_oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 5

Pobierz
uniewaznienie_cz_5

Informacja z otwarcia ofert - 31.12.2021

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:

Kwota_na_sfinansowanie_zamówienia

Pytania i odpowiedzi

2727/2/2021/Pytanie 1
Proszę o informację jak są przygotowane odpady o kodzie odpadu 20 01 28 ?
W opisie przedmiotu zamówienia jest informacja :
"Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odebrania wynosi w granicach ok:
Dla 16 02 13 – 0,5 Mg Dla 16 02 16 – 0,5 Mg Dla 20 01 19* - 0,5 Mg Dla 20 01 21*- 1 Mg
Dla 20 01 28 - 15 Mg.

W związku z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia można szacować że odbiór odpadów będzie zgłoszony raz ? Jeżeli wykonawca posiada auto o ładowności 24 Mg.

Odpowiedź 2727/3/2021/Pytanie 1
Odpady przygotowywane są zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy, zazwyczaj odpady umieszczane są na palecie owiniętej streczem. Mniejsze ilości odpadów pakowane są w kartony.

Ilość zgłoszeń nie zależy tylko od masy odpadów ale również od ich objętości.